بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قيام المهدي في مسيرة تکامل البشر  
    :نويسنده   موسوي خلخالي، سيد محمد مهدي  
    :مترجم   هاشمي، حسن  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده با اذعان به اين که هدف از خلقت انسان  
     تکامل اوست، قيام مهدي (عج) را  
     مرحله اي از تکامل انسان ارزيابي کرده است. وي در  
     ادامه به بيان عوامل تحقق اين هدف  
     پرداخته و وجود برنامه اي صحيح و الهي، وجود  
     پيرواني دلباخته و علاقه مند و وجود  
     رهبري الهي را که توانايي اجراي عدل مطلق را در سطح  
     جهان داشته باشد، از جمله آنها  
     دانسته است. نويسنده با طرح چند پرسش درباره علت  
     طولاني شدن غيبت امام مهدي و پاسخ  
     آنها و نيز بيان اثرات رواني و تربيتي، اثر تکويني  
     و اثر تشريعي ايمان به وجود او،  
     مقاله را به پايان آورده است.  
     نويسنده با اذعان به اين که هدف از خلقت انسان  
     تکامل اوست، قيام مهدي (عج) را  
     مرحله اي از تکامل انسان ارزيابي کرده است. وي در  
     ادامه به بيان عوامل تحقق اين هدف  
     پرداخته و وجود برنامه اي صحيح و الهي، وجود  
     پيرواني دلباخته و علاقه مند و وجود  
     رهبري الهي را که توانايي اجراي عدل مطلق را در سطح  
     جهان داشته باشد، از جمله آنها  
     دانسته است. نويسنده با طرح چند پرسش درباره علت  
     طولاني شدن غيبت امام مهدي و پاسخ  
     آنها و نيز بيان اثرات رواني و تربيتي، اثر تکويني  
     و اثر تشريعي ايمان به وجود او،  
     مقاله را به پايان آورده است.