بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلسفه امام زمان  
    :نويسنده   ابريشم چي، مهدي  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده نخست چگونگي مواجه شدن با مسائل ايدئولوژيک  
     و جها ن بينانه را به طور عام  
     بررسي مي کند و در ادامه به بيان فلسفه وجود امام  
     زمان (عج) مي پردازد. وي با ربط  
     اعتقاد به امام زمان با مسائل روز و نقش اين اعتقاد  
     در جهت دادن به مسائل سياسي و  
     مبارزاتي، حرکت دائمي جامعه و پويايي آن را معلول  
     اعتقاد مزبور مي شمارد و نتيجه  
     مي گيرد صرف نظر از وجود يا عدم وجود امام مهدي، ما  
     مي توانيم با تصوير ذهني وي و  
     تزريق آن به باور مردم، آنها را به سوي تشکيل حکومت  
     دمکراتيک و جامعه بي طبقه  
     توحيدي سوق دهيم.  
     نويسنده نخست چگونگي مواجه شدن با مسائل ايدئولوژيک  
     و جها ن بينانه را به طور عام  
     بررسي مي کند و در ادامه به بيان فلسفه وجود امام  
     زمان (عج) مي پردازد. وي با ربط  
     اعتقاد به امام زمان با مسائل روز و نقش اين اعتقاد  
     در جهت دادن به مسائل سياسي و  
     مبارزاتي، حرکت دائمي جامعه و پويايي آن را معلول  
     اعتقاد مزبور مي شمارد و نتيجه  
     مي گيرد صرف نظر از وجود يا عدم وجود امام مهدي، ما  
     مي توانيم با تصوير ذهني وي و  
     تزريق آن به باور مردم، آنها را به سوي تشکيل حکومت  
     دمکراتيک و جامعه بي طبقه  
     توحيدي سوق دهيم.