بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   غيبت امام زمان و برکات آن حضرت در عصر غيبت  
    :نويسنده   اسماعيلي، قربانعلي  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي آثار وجودي امام زمان در عصر غيبت است.  
     نويسنده در ضمن مقدمه، بحثي در رابطه  
     با ضرورت احتياج بشر در هر عصر به امام معصوم،  
     ارائه مي دهد. به عقيده وي، قرآن  
     بدون عترت کارايي لازم را ندارد و معصومان (ع)  
     مفسران راستين مفاهيم قرآني هستند.  
     در ادامه، اشکالاتي که بر غيبت امام و فلسفه آن  
     وارد شده نقد و بررسي مي کند. کوشش  
     نويسنده بر آن است ثابت کند که الطاف و عنايات امام  
     عصر به دليل غيبت ايشان، از ما  
     دريغ نشده و اين ما هستيم که بايد شرايط و مقدمات  
     دريافت آن را فراهم کنيم و هر قدر  
     که ما ارتباط خود را با ايشان قوي تر کنيم، از  
     الطاف وجودي حضرت بيشتر استفاده  
     خواهيم کرد.  
     بررسي آثار وجودي امام زمان در عصر غيبت است.  
     نويسنده در ضمن مقدمه، بحثي در رابطه  
     با ضرورت احتياج بشر در هر عصر به امام معصوم،  
     ارائه مي دهد. به عقيده وي، قرآن  
     بدون عترت کارايي لازم را ندارد و معصومان (ع)  
     مفسران راستين مفاهيم قرآني هستند.  
     در ادامه، اشکالاتي که بر غيبت امام و فلسفه آن  
     وارد شده نقد و بررسي مي کند. کوشش  
     نويسنده بر آن است ثابت کند که الطاف و عنايات امام  
     عصر به دليل غيبت ايشان، از ما  
     دريغ نشده و اين ما هستيم که بايد شرايط و مقدمات  
     دريافت آن را فراهم کنيم و هر قدر  
     که ما ارتباط خود را با ايشان قوي تر کنيم، از  
     الطاف وجودي حضرت بيشتر استفاده  
     خواهيم کرد.