بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فوائد پيشواي غايب  
    :نويسنده   الهي نژاد، حسين  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده در پي پاسخ به اين پرسش ديرين است که وجود  
     مخفيانه امام چه سودي براي مردم  
     دارد و مردم چگونه از وجود پنهان او بهره مند  
     خواهند شد. وي نخست، با نگاهي به  
     روايات، تاريخچه اين پرسش را بر مي رسد و به  
     پاسخ هاي رسول اکرم (ص)، امام سجاد،  
     امام باقر (ع) و شخص امام مهدي (عج) به اين پرسش  
     اشاره مي کند که هر يک با عباراتي  
     مشابه، امام غايب را به خورشيد در پس ابر تشبيه  
     نموده اند. نگارنده پس از ذکر منافع  
     خورشيد پشت ابر، مانند مرکزيت منظومه شمسي، جاذبه و  
     نورافشاني و بررسي وجوه شباهت  
     آن با امام زمان، به ذکر ديگر فوايد وجود آن  
     بزرگوار مي پردازد که عبارتند از: 1.  
     فوايد تکويني: واسطه فيض بودن و نفوذ روحاني؛ 2.  
     فايده هاي تشريعي: اميد بخشي،  
     پاسداري از آيين خدا و تصرف در کارها.  
     نويسنده در پي پاسخ به اين پرسش ديرين است که وجود  
     مخفيانه امام چه سودي براي مردم  
     دارد و مردم چگونه از وجود پنهان او بهره مند  
     خواهند شد. وي نخست، با نگاهي به  
     روايات، تاريخچه اين پرسش را بر مي رسد و به  
     پاسخ هاي رسول اکرم (ص)، امام سجاد،  
     امام باقر (ع) و شخص امام مهدي (عج) به اين پرسش  
     اشاره مي کند که هر يک با عباراتي  
     مشابه، امام غايب را به خورشيد در پس ابر تشبيه  
     نموده اند. نگارنده پس از ذکر منافع  
     خورشيد پشت ابر، مانند مرکزيت منظومه شمسي، جاذبه و  
     نورافشاني و بررسي وجوه شباهت  
     آن با امام زمان، به ذکر ديگر فوايد وجود آن  
     بزرگوار مي پردازد که عبارتند از: 1.  
     فوايد تکويني: واسطه فيض بودن و نفوذ روحاني؛ 2.  
     فايده هاي تشريعي: اميد بخشي،  
     پاسداري از آيين خدا و تصرف در کارها.