بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شميم آشنايي  
    :نويسنده   صدر الحفاظي، سيد محمد هادي  
    :ناشر   مولود کعبه  
    :موضوع   آثار وجودي  

شرح موضوعات کتاب
     درباره شناخت امام زمان (عج) و اهميت و چگونگي آن  
     در عصر غيبت است. نويسنده با  
     بهره گيري از آيات و کتب روايي، تفسيري و تاريخي  
     شيعه و سني، ابتدا هدف از خلقت  
     انسان را بيان مي کند و سپس راه بندگي خدا را شرح  
     مي دهد. وي در ادامه عناويني نظير  
     اهل بيت(ع) در آينه زيارت جامعه کبيره، رابطه محبت  
     و ولايت اهل بيت (ع)، طاعت و  
     معصيت، آثار و لوازم ولايت و برائت، دينداري در  
     زمان غيبت، چگونگي شناخت امام زمان  
     (عج)، تعريف و فضيلت انتظار و علائم ظهور را بررسي  
     مي کند.  
     درباره شناخت امام زمان (عج) و اهميت و چگونگي آن  
     در عصر غيبت است. نويسنده با  
     بهره گيري از آيات و کتب روايي، تفسيري و تاريخي  
     شيعه و سني، ابتدا هدف از خلقت  
     انسان را بيان مي کند و سپس راه بندگي خدا را شرح  
     مي دهد. وي در ادامه عناويني نظير  
     اهل بيت(ع) در آينه زيارت جامعه کبيره، رابطه محبت  
     و ولايت اهل بيت (ع)، طاعت و  
     معصيت، آثار و لوازم ولايت و برائت، دينداري در  
     زمان غيبت، چگونگي شناخت امام زمان  
     (عج)، تعريف و فضيلت انتظار و علائم ظهور را بررسي  
     مي کند.