بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   غيبتي در حضور  
    :نويسنده   ديالمه، نيکو  
    :موضوع   آثار وجودي  

شرح موضوعات کتاب
     بررسي فلسفه غيبت امام زمان (عج) و علل تاريخي آن  
     است. به اعتقاد نويسنده اگر چه امام زمان غايب از  
     نظر هاست ولي اين عدم ظهور به معناي عدم حضور نيست.  
     امام زمان همچون خورشيدي که در پشت ابرها مخفي شده،  
     جهان را روشنايي بخشيده است و در ايام غيبت نيز  
     انسان ها را از برکات وجودي خويش بهره مند مي سازد.  
     غيبت نيز امري نيست که يکدفعه اتفاق افتاده باشد،  
     بلکه زمينه آن از صدر اسلام به وجود آمده است. از  
     نجا که اعمال خود ما باعث اين غيبت شده است، ظهور  
     امام زمان (عج) تحقق نخواهد يافت مگر از ايجاد تحول  
     دروني شيعيان و به طور کلي مسلمانان، و رويکرد مجدد  
     و واقعي آنها با مذهب و معارف ديني.  
     بررسي فلسفه غيبت امام زمان (عج) و علل تاريخي آن  
     است. به اعتقاد نويسنده اگر چه امام زمان غايب از  
     نظر هاست ولي اين عدم ظهور به معناي عدم حضور نيست.  
     امام زمان همچون خورشيدي که در پشت ابرها مخفي شده،  
     جهان را روشنايي بخشيده است و در ايام غيبت نيز  
     انسان ها را از برکات وجودي خويش بهره مند مي سازد.  
     غيبت نيز امري نيست که يکدفعه اتفاق افتاده باشد،  
     بلکه زمينه آن از صدر اسلام به وجود آمده است. از  
     نجا که اعمال خود ما باعث اين غيبت شده است، ظهور  
     امام زمان (عج) تحقق نخواهد يافت مگر از ايجاد تحول  
     دروني شيعيان و به طور کلي مسلمانان، و رويکرد مجدد  
     و واقعي آنها با مذهب و معارف ديني.