بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسرار و فوائد حضرت وليعصر در زمان غيبت  
    :نويسنده   رسول زاده، سيد اسماعيل  
    :ناشر   اسلاميه  
    :تاريخ چاپ   1361هـ.ش  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :تعداد چاپ   3  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ارايه پاره اي از مطالب، درباره آثار وجودي امام  
     زمان (عج) و مشکلات شيعيان است که  
     به دست ايشان حل شده و مي شود. نقش وجود امام زمان  
     در دوران غيبت، نخستين موضوعي  
     است که مؤلف به صورت پرسش و پاسخ به تبيين فلسفه آن  
     پرداخته است. واسطه فيض الهي  
     بودن امام (عج)، امتحان انسان ها، آمادگي انسان ها  
     براي حکومت عدل وي و حل مشکلات  
     ديني و علمي علماي اسلام، کمک هاي امام به عموم  
     مردم، نجات بسياري از گرفتاران و  
     شفاي برخي از مريضان ناعلاج از جمله آثار وجودي آن  
     حضرت ذکر شده است. نويسنده،  
     تصحيح فتواي شيخ مفيد، اتمام کتاب علامه حلي و حل  
     مشکلات علمي مقدس اردبيلي را  
     نمونه هايي از ياري و کمک هاي امام دانسته است.  
     ارايه پاره اي از مطالب، درباره آثار وجودي امام  
     زمان (عج) و مشکلات شيعيان است که  
     به دست ايشان حل شده و مي شود. نقش وجود امام زمان  
     در دوران غيبت، نخستين موضوعي  
     است که مؤلف به صورت پرسش و پاسخ به تبيين فلسفه آن  
     پرداخته است. واسطه فيض الهي  
     بودن امام (عج)، امتحان انسان ها، آمادگي انسان ها  
     براي حکومت عدل وي و حل مشکلات  
     ديني و علمي علماي اسلام، کمک هاي امام به عموم  
     مردم، نجات بسياري از گرفتاران و  
     شفاي برخي از مريضان ناعلاج از جمله آثار وجودي آن  
     حضرت ذکر شده است. نويسنده،  
     تصحيح فتواي شيخ مفيد، اتمام کتاب علامه حلي و حل  
     مشکلات علمي مقدس اردبيلي را  
     نمونه هايي از ياري و کمک هاي امام دانسته است.