بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اثر الانتظار في بناء المجتمع الإسلامي  
    :نويسنده   سبحاني، جعفر  
    :مترجم   هاشمي، حسن  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     فوايد انتظار در بازسازي جامعه اسلامي از جهات  
     متفاوت بررسي شده و به پرسش کساني که  
     وجود امام را در يک وجود شخصي و بدون بازدهي  
     اجتماعي انديشيده اند، به اشکال مختلفي  
     پاسخ گفته شده است. نويسنده در قسمت نخست مقاله،  
     سابقه و تاريخچه بحث در باره حضرت  
     مهدي (عج) را بررسي کرده و به چندين پرسش رايج  
     درباره ايشان پاسخ داده است. در قسمت  
     دوم، فوايد وجود امام زمان را تحت 4 عنوان: پاسداري  
     از آيين خدا، تربيت يک گروه  
     ضربتي آگاه، نفوذ معنوي و ترسيم هدف آفرينش، يادآور  
     شده است. وي در قسمت هاي بعدي  
     به مسائلي چون رابطه وجود رهبر و بقاي حکومت اشاره  
     مي کند و در پايان، حجت هاي  
     پنهان و مخفي خدا را از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه  
     مطرح مي کند و سپس نظر خوانندگان  
     را به سوي گروهي از پيامبران جلب کرده که يا غايب  
     بودند و به هدايت مي پرداختند و  
     يا به صورت پنهاني به سازندگي افراد اشتغال  
     داشته اند.  
     فوايد انتظار در بازسازي جامعه اسلامي از جهات  
     متفاوت بررسي شده و به پرسش کساني که  
     وجود امام را در يک وجود شخصي و بدون بازدهي  
     اجتماعي انديشيده اند، به اشکال مختلفي  
     پاسخ گفته شده است. نويسنده در قسمت نخست مقاله،  
     سابقه و تاريخچه بحث در باره حضرت  
     مهدي (عج) را بررسي کرده و به چندين پرسش رايج  
     درباره ايشان پاسخ داده است. در قسمت  
     دوم، فوايد وجود امام زمان را تحت 4 عنوان: پاسداري  
     از آيين خدا، تربيت يک گروه  
     ضربتي آگاه، نفوذ معنوي و ترسيم هدف آفرينش، يادآور  
     شده است. وي در قسمت هاي بعدي  
     به مسائلي چون رابطه وجود رهبر و بقاي حکومت اشاره  
     مي کند و در پايان، حجت هاي  
     پنهان و مخفي خدا را از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه  
     مطرح مي کند و سپس نظر خوانندگان  
     را به سوي گروهي از پيامبران جلب کرده که يا غايب  
     بودند و به هدايت مي پرداختند و  
     يا به صورت پنهاني به سازندگي افراد اشتغال  
     داشته اند.