بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شناخت امام زمان و آثار آن  
    :نويسنده   عرب، مهين  
    :موضوع   آثار وجودي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     است اشاره کرده است. وي در ادامه با استفاده از  
     احاديث، 7 اثر از آثار و نشانه هاي  
     معرفت امام مهدي را بر مي شمارد که از ميان آنها  
     مي توان به صحت معرفت، تسليم، دعا  
     براي سلامتي و تعجيل فرج حضرت، محبت و انتظار فرج  
     اشاره کرد. او با تقسيم انتظار به  
     2 قسم سازنده و ويرانگر، انتظار حقيقي را  
     التزام آور و تعهدزا مي داند.  
     است اشاره کرده است. وي در ادامه با استفاده از  
     احاديث، 7 اثر از آثار و نشانه هاي  
     معرفت امام مهدي را بر مي شمارد که از ميان آنها  
     مي توان به صحت معرفت، تسليم، دعا  
     براي سلامتي و تعجيل فرج حضرت، محبت و انتظار فرج  
     اشاره کرد. او با تقسيم انتظار به  
     2 قسم سازنده و ويرانگر، انتظار حقيقي را  
     التزام آور و تعهدزا مي داند.