بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قيام و حکومت جهاني حضرت مهدي  
    :نويسنده   موسوي مهر، سيد رضا  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کاوشي است در روايات مربوط به نسب امام زمان (عج) و  
     ارتباطات نسبي که شيعه براي وي  
     ذکر کرده است. مؤلف 3 راه بررسي تاريخ ولادت امام  
     زمان، کاوش در روايات مربوط به  
     تولد ايشان و ديدن نظرات علما در اين خصوص را براي  
     تحقيق در نسب امام برگزيده است.  
     وي ضمن ارائه نمونه هايي از اين روش ها به اثبات  
     ولادت مهدي از نسل رسول خدا (ص) و  
     فرزند امام عسکري (ع) بودن ايشان پرداخته است. در  
     پايان مطالبي در خصوص طول عمر  
     امام، مفهوم انتظار و چگونگي پيدايش آن در فرد و  
     جامعه، اعتقاد به حضرت مهدي در  
     ساير اديان و مکاتب جهان و فشرده اي از وضع جهان  
     پيش و پس از قيام امام زمان ارائه  
     داده است.  
     کاوشي است در روايات مربوط به نسب امام زمان (عج) و  
     ارتباطات نسبي که شيعه براي وي  
     ذکر کرده است. مؤلف 3 راه بررسي تاريخ ولادت امام  
     زمان، کاوش در روايات مربوط به  
     تولد ايشان و ديدن نظرات علما در اين خصوص را براي  
     تحقيق در نسب امام برگزيده است.  
     وي ضمن ارائه نمونه هايي از اين روش ها به اثبات  
     ولادت مهدي از نسل رسول خدا (ص) و  
     فرزند امام عسکري (ع) بودن ايشان پرداخته است. در  
     پايان مطالبي در خصوص طول عمر  
     امام، مفهوم انتظار و چگونگي پيدايش آن در فرد و  
     جامعه، اعتقاد به حضرت مهدي در  
     ساير اديان و مکاتب جهان و فشرده اي از وضع جهان  
     پيش و پس از قيام امام زمان ارائه  
     داده است.