بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اصالت مهدويت  
    :نويسنده   مهدي پور، علي اکبر  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ريشه يابي مسئله مهدويت در ساير اديان و مذاهب و  
     ملل است. نويسنده مسئله مهدويت را  
     تنها مختص اسلام و شيعه نمي داند و بدين منظور، به  
     بيان متن هاي ساير کتب آسماني  
     پرداخته است. به گفته وي، در زبور داود (ع) در بيش  
     از 35 بخش از مزامير، نويد ظهور  
     امام مهدي آمده است. 6 فقره از متن تورات (عهد  
     قديم) و 5 قطعه از متن انجيل از ديگر  
     بشارت هاي اسلامي درباره منجي بشريت است. نويسنده  
     از قول يکي از مفسرين انجيل آورده  
     که لقب پسر انسان در انجيل و ملحقات آن 80 بار  
     تکرار شده که 30 بار آن با عيسي (ع)  
     تطبيق مي کند و بقيه به منجي ظهور کننده در  
     آخرالزمان تفسير شده است. در ادامه  
     بشارت ها و قطعات موجود در کتاب هاي مقدس هندي هاي  
     (باسک، شاکموني، ديه، ريک ودا،  
     وشن جوک، دادتک، پاتيکل)، کتاب مقدس مانويه (شابو  
     هرگان)، کتاب هاي مقدس زرتشتيان  
     (زيد، جاماسب، يسنا) آورده شده است. در پايان 48  
     عنوان کتاب نوشته شده از سوي اهل  
     سنت درباره مهدي امت معرفي شده است.  
     ريشه يابي مسئله مهدويت در ساير اديان و مذاهب و  
     ملل است. نويسنده مسئله مهدويت را  
     تنها مختص اسلام و شيعه نمي داند و بدين منظور، به  
     بيان متن هاي ساير کتب آسماني  
     پرداخته است. به گفته وي، در زبور داود (ع) در بيش  
     از 35 بخش از مزامير، نويد ظهور  
     امام مهدي آمده است. 6 فقره از متن تورات (عهد  
     قديم) و 5 قطعه از متن انجيل از ديگر  
     بشارت هاي اسلامي درباره منجي بشريت است. نويسنده  
     از قول يکي از مفسرين انجيل آورده  
     که لقب پسر انسان در انجيل و ملحقات آن 80 بار  
     تکرار شده که 30 بار آن با عيسي (ع)  
     تطبيق مي کند و بقيه به منجي ظهور کننده در  
     آخرالزمان تفسير شده است. در ادامه  
     بشارت ها و قطعات موجود در کتاب هاي مقدس هندي هاي  
     (باسک، شاکموني، ديه، ريک ودا،  
     وشن جوک، دادتک، پاتيکل)، کتاب مقدس مانويه (شابو  
     هرگان)، کتاب هاي مقدس زرتشتيان  
     (زيد، جاماسب، يسنا) آورده شده است. در پايان 48  
     عنوان کتاب نوشته شده از سوي اهل  
     سنت درباره مهدي امت معرفي شده است.