بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اصالت اسلامي و لزوم عقلي اعتقاد به مهدويت  
    :نويسنده   داود، حامد حفني  
    :مترجم   نقدي ثقفي، يوسف  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي تطبيقي معتقدات شيعه و سني درباره مهدويت و  
     تحليلي بر روش استدلال شهيد محمد  
     باقر صدر بر امکان طول عمر امام (ع) است. نويسنده  
     که از بزرگان و فضلاي اهل سنت  
     است، مقدمه اي بر کتاب بحث حول المهدي شهيد صدر  
     نوشته و روش تحليلي و استدلالي وي  
     را بررسي کرده است. وي نخست، ديدگاه هاي اهل سنت و  
     شيعه را در مورد مهدي امت مورد  
     مطالعه قرار داده و وجود اشتراک و افتراق آن را  
     برشمرده است. نکته اشتراک اين دو  
     فرقه اين است که هر دو گروه، معتقدند مهدي از  
     فرزندان امام حسين (ع) است و روزي که  
     جهان پر از ظلم و ستم شد، براي اصلاح و ايجاد عدل و  
     حکومت توحيد قيام خواهد کرد.  
     حضرت عيسي (ع) در محضر وي هبوط کرده و پشت سر او  
     نماز خواهد خواند. وي تنها مورد  
     اختلاف را تعيين مصداق آن در نزد شيعه و انحصار وي  
     در وجود فرزند امام حسن عسکري  
     (ع) و اعتقاد اهل سنت به خلقت وي در آخر زمان  
     دانسته است. وي در پايان از روش علمي  
     و برهاني شهيد صدر در اثبات امکان طول عمر امام  
     بسيار تجليل کرده و آن را براي  
     ماديون، تجربه گرايان و طرفداران اصالت عمل، قابل  
     قبول دانسته است.  
     بررسي تطبيقي معتقدات شيعه و سني درباره مهدويت و  
     تحليلي بر روش استدلال شهيد محمد  
     باقر صدر بر امکان طول عمر امام (ع) است. نويسنده  
     که از بزرگان و فضلاي اهل سنت  
     است، مقدمه اي بر کتاب بحث حول المهدي شهيد صدر  
     نوشته و روش تحليلي و استدلالي وي  
     را بررسي کرده است. وي نخست، ديدگاه هاي اهل سنت و  
     شيعه را در مورد مهدي امت مورد  
     مطالعه قرار داده و وجود اشتراک و افتراق آن را  
     برشمرده است. نکته اشتراک اين دو  
     فرقه اين است که هر دو گروه، معتقدند مهدي از  
     فرزندان امام حسين (ع) است و روزي که  
     جهان پر از ظلم و ستم شد، براي اصلاح و ايجاد عدل و  
     حکومت توحيد قيام خواهد کرد.  
     حضرت عيسي (ع) در محضر وي هبوط کرده و پشت سر او  
     نماز خواهد خواند. وي تنها مورد  
     اختلاف را تعيين مصداق آن در نزد شيعه و انحصار وي  
     در وجود فرزند امام حسن عسکري  
     (ع) و اعتقاد اهل سنت به خلقت وي در آخر زمان  
     دانسته است. وي در پايان از روش علمي  
     و برهاني شهيد صدر در اثبات امکان طول عمر امام  
     بسيار تجليل کرده و آن را براي  
     ماديون، تجربه گرايان و طرفداران اصالت عمل، قابل  
     قبول دانسته است.