بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام الثاني عشر، المهدي المنتظر  
    :نويسنده   رباني گلپايگاني، علي  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مباحثي است درباره وجود و شخصيت امام مهدي (عج) در  
     قرآن و سنت و زندگي و ظهور و  
     غيبت ايشان. مؤلف نخست به بشارت هاي نبوي به حضرت  
     مهدي و ظهور ايشان و روايات  
     راويان صحابه و محدثان احاديث مربوط به امام زمان و  
     مؤيدان آن مثل ترمذي، نسايي،  
     ابوداود، طبراني و... پرداخته و در ادامه، آن دسته  
     از اهل سنت که درباره حضرت مهدي  
     کتابي تأليف نموده اند، مثل ابن خلدون و احمد امين  
     را معرفي و گفته هاي آنان را شرح  
     و نقد کرده است. وي سپس مباحثي را درباره غيبت امام  
     و چگونگي آن و نايبان خاص او و  
     فلسفه غيبت و علل آن ارائه داده است.  
     مباحثي است درباره وجود و شخصيت امام مهدي (عج) در  
     قرآن و سنت و زندگي و ظهور و  
     غيبت ايشان. مؤلف نخست به بشارت هاي نبوي به حضرت  
     مهدي و ظهور ايشان و روايات  
     راويان صحابه و محدثان احاديث مربوط به امام زمان و  
     مؤيدان آن مثل ترمذي، نسايي،  
     ابوداود، طبراني و... پرداخته و در ادامه، آن دسته  
     از اهل سنت که درباره حضرت مهدي  
     کتابي تأليف نموده اند، مثل ابن خلدون و احمد امين  
     را معرفي و گفته هاي آنان را شرح  
     و نقد کرده است. وي سپس مباحثي را درباره غيبت امام  
     و چگونگي آن و نايبان خاص او و  
     فلسفه غيبت و علل آن ارائه داده است.