بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   شناخت و حياني خورشيد پنهان  
    :نويسنده   سعدي، حسين علي  
    :موضوع   اثبات  

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي درباره منابع مهم شناخت امام مهدي (ع) است.  
     نويسنده مهمترين منابع شناخت را در سه عامل وحي، عقل  
     و عرفان جستجو مي کند و نتيجه مي گيرد که مهدويت از  
     معدود حقايقي است که از آبشخور هر سه آنها تغذيه  
     کرده و سيراب شده است. به باور نويسنده اين مساله  
     حاکي از استحکاما باورمندي به مهدويت است. وي بدين  
     منظور به چگونگي طرح مسأله امام مهدي در قرآن  
     پرداخته و آيات مربوط به آن را مورد بررسي قرار داده  
     است. به اعتقاد نويسنده امام واقعيتي است تکويني و  
     جهان لحظه اي بدون آن نمي تواند باقي بماند. در دو  
     بخش پاياني مقاله به ترتيب از غيبت امام مهدي و  
     حکومت جهاني او سخن به ميان آمده است.  
     پژوهشي درباره منابع مهم شناخت امام مهدي (ع) است.  
     نويسنده مهمترين منابع شناخت را در سه عامل وحي، عقل  
     و عرفان جستجو مي کند و نتيجه مي گيرد که مهدويت از  
     معدود حقايقي است که از آبشخور هر سه آنها تغذيه  
     کرده و سيراب شده است. به باور نويسنده اين مساله  
     حاکي از استحکاما باورمندي به مهدويت است. وي بدين  
     منظور به چگونگي طرح مسأله امام مهدي در قرآن  
     پرداخته و آيات مربوط به آن را مورد بررسي قرار داده  
     است. به اعتقاد نويسنده امام واقعيتي است تکويني و  
     جهان لحظه اي بدون آن نمي تواند باقي بماند. در دو  
     بخش پاياني مقاله به ترتيب از غيبت امام مهدي و  
     حکومت جهاني او سخن به ميان آمده است.