بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام المهدي، نظرة في التاريخ و رؤية للمستقبل  
    :نويسنده   سيد، کمال  
    :ناشر   الغدير  
    :تاريخ چاپ   2002م  
    :موضوع   اثبات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليلي است از انديشه مهدويت و آثار و ابعاد فکري و  
     تأثيرگذاري آن بر اذهان  
     متدينان. نويسنده نخست به اهميت انديشه نجات بخشي و  
     مصلح موعود پرداخته و ريشه هاي  
     آن را در اديان و کتب آسماني باز جسته است. وي  
     اشاره هاي تورات و انجيل به فضايل  
     اهل بيت پيامبر (ص) و امام مهدي (عج) را تحليل و  
     آنها را با اشاره هاي قرآني تطبيق  
     کرده است. در بخش ديگر، به محيط سياسي تولد امام  
     مهدي و زمينه هاي غيبت ايشان و  
     پيدايش نهضت ها و قيام هايي با بهره گيري از انديشه  
     مهدويت پرداخته و در پايان،  
     تأثير مهدويت بر سرنوشت آينده انسان و نجات  
     مسلمانان و جوامع مستضعف از چنگال  
     صهيونيست ها و ابرقدرت ها را بيان کرده است.  
     تحليلي است از انديشه مهدويت و آثار و ابعاد فکري و  
     تأثيرگذاري آن بر اذهان  
     متدينان. نويسنده نخست به اهميت انديشه نجات بخشي و  
     مصلح موعود پرداخته و ريشه هاي  
     آن را در اديان و کتب آسماني باز جسته است. وي  
     اشاره هاي تورات و انجيل به فضايل  
     اهل بيت پيامبر (ص) و امام مهدي (عج) را تحليل و  
     آنها را با اشاره هاي قرآني تطبيق  
     کرده است. در بخش ديگر، به محيط سياسي تولد امام  
     مهدي و زمينه هاي غيبت ايشان و  
     پيدايش نهضت ها و قيام هايي با بهره گيري از انديشه  
     مهدويت پرداخته و در پايان،  
     تأثير مهدويت بر سرنوشت آينده انسان و نجات  
     مسلمانان و جوامع مستضعف از چنگال  
     صهيونيست ها و ابرقدرت ها را بيان کرده است.