بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قيام و حکومت جهاني حضرت مهدي  
    :نويسنده   عدالتيان، مهدي  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در نسب امام زمان (عج) و قطعي بودن ظهور  
     و قيام ايشان از ديدگاه تشيع و  
     تسنن. مؤلف براي اثبات اين مطلب و تأکيد بر آن،  
     بشارت هايي از آيات قرآن مبني بر  
     ظهور امام و تفاسيري از اهل سنت که اين آيات را  
     مربوط به حضرت مهدي دانسته اند و  
     نيز احاديثي که ظهور او را مژده داده اند، بيان  
     داشته است. وي نظر برخي از علما و  
     دانشمندان مسلمان، چون ابن عربي و مفتياني از  
     مذهب هاي حنفي، مالکي و حنبلي، و  
     اشعار بعضي از شاعران مثل عطار و مولوي، و نيز  
     اظهار نظرهايي از لغويان و صاحبان  
     کتاب هاي لغت درباره ولي عصر (عج) را نيز نقل نموده  
     و به نام برخي از کتاب هاي مهم  
     که در خصوص امام زمان نوشته شده اشاره کرده است.  
     نويسنده در ادامه، نسب هاي متعددي  
     که در روايات براي ايشان ذکر شده و نظريات جمعي از  
     محدثان و مورخان مسلمان را در  
     اين خصوص نقل نموده است.  
     پژوهشي است در نسب امام زمان (عج) و قطعي بودن ظهور  
     و قيام ايشان از ديدگاه تشيع و  
     تسنن. مؤلف براي اثبات اين مطلب و تأکيد بر آن،  
     بشارت هايي از آيات قرآن مبني بر  
     ظهور امام و تفاسيري از اهل سنت که اين آيات را  
     مربوط به حضرت مهدي دانسته اند و  
     نيز احاديثي که ظهور او را مژده داده اند، بيان  
     داشته است. وي نظر برخي از علما و  
     دانشمندان مسلمان، چون ابن عربي و مفتياني از  
     مذهب هاي حنفي، مالکي و حنبلي، و  
     اشعار بعضي از شاعران مثل عطار و مولوي، و نيز  
     اظهار نظرهايي از لغويان و صاحبان  
     کتاب هاي لغت درباره ولي عصر (عج) را نيز نقل نموده  
     و به نام برخي از کتاب هاي مهم  
     که در خصوص امام زمان نوشته شده اشاره کرده است.  
     نويسنده در ادامه، نسب هاي متعددي  
     که در روايات براي ايشان ذکر شده و نظريات جمعي از  
     محدثان و مورخان مسلمان را در  
     اين خصوص نقل نموده است.