بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   قديس  
    :نويسنده   لامعي، شعبانعلي  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   اثبات  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي مسئله مهدويت با نگاه به مشکلات و معضلات  
     جامعه جهاني است. نويسنده با ارائه  
     شواهدي از بحران ها و مشکلات طاقت فرساي جوامع  
     بشري، چشم داشت و اميد مردم به فرج و  
     حل آنها از راه غير متعارف را مطرح کرده و به  
     انعکاس ديدگاه هاي بسياري از  
     انديشمندان مغرب زمين درباره به بن بست رسيدن تمدن  
     حاضر پرداخته است. وي در پايان  
     روايات، آيات و سخنان بزرگان را مربوط به امام مهدي  
     (ع) نقل و تعدادي از داستان هاي  
     تشرف يافتگان را ذکر کرده است.  
     بررسي مسئله مهدويت با نگاه به مشکلات و معضلات  
     جامعه جهاني است. نويسنده با ارائه  
     شواهدي از بحران ها و مشکلات طاقت فرساي جوامع  
     بشري، چشم داشت و اميد مردم به فرج و  
     حل آنها از راه غير متعارف را مطرح کرده و به  
     انعکاس ديدگاه هاي بسياري از  
     انديشمندان مغرب زمين درباره به بن بست رسيدن تمدن  
     حاضر پرداخته است. وي در پايان  
     روايات، آيات و سخنان بزرگان را مربوط به امام مهدي  
     (ع) نقل و تعدادي از داستان هاي  
     تشرف يافتگان را ذکر کرده است.