بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آيا انتظار يک مصلح بزرگ جهاني از افکار وارداتي است  
    :نويسنده   مکارم شيرازي، ناصر  
    :موضوع   اثبات  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است در انتظار منجي جهاني. نويسنده با  
     استناد به منابع روايي شيعه و سني و  
     با بهره گيري از ديدگاه هاي جامعه شناسان، انتظار  
     را برخاسته از عشق آدمي به  
     پاکي ها و نيکي ها مي داند. وي معتقد است مسئله  
     انتظار، ايده اي وارداتي در عقيده  
     شيعه نيست؛ بلکه واقعيتي است در نهان آدمي، و  
     کتاب هاي آسماني نيز آمدن منجي را  
     نويد داده اند و در مجامع روايي اهل سنت نيز اين  
     مسئله مطرح شده است. نويسنده  
     همچنين به پي آمدهاي انتظار در آمادگي و آينده نگري  
     افراد اشاره کرده و از نقش آن  
     در تربيت نيروها براي زمينه سازي انقلاب بزرگ جهاني  
     حضرت مهدي (عج) سخن گفته است.  
     پژوهشي است در انتظار منجي جهاني. نويسنده با  
     استناد به منابع روايي شيعه و سني و  
     با بهره گيري از ديدگاه هاي جامعه شناسان، انتظار  
     را برخاسته از عشق آدمي به  
     پاکي ها و نيکي ها مي داند. وي معتقد است مسئله  
     انتظار، ايده اي وارداتي در عقيده  
     شيعه نيست؛ بلکه واقعيتي است در نهان آدمي، و  
     کتاب هاي آسماني نيز آمدن منجي را  
     نويد داده اند و در مجامع روايي اهل سنت نيز اين  
     مسئله مطرح شده است. نويسنده  
     همچنين به پي آمدهاي انتظار در آمادگي و آينده نگري  
     افراد اشاره کرده و از نقش آن  
     در تربيت نيروها براي زمينه سازي انقلاب بزرگ جهاني  
     حضرت مهدي (عج) سخن گفته است.