بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   طول عمر امام زمان  
    :نويسنده   پروري، حسين  
    :موضوع   طول عمر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي و اثبات مسئله طول عمر امام زمان (عج) از 5  
     ديدگاه: عقل، فلسفه، زيست شناسي،  
     تجربه بشري و تاريخ است. نويسنده نخست با بهره گيري  
     از گفتارهاي عالمان و  
     دانشمندان، مسئله طول عمر را به ترتيب، از ديدگاه  
     عقل، فلسفه و زيست شناسي بر  
     مي رسد و آن گاه با کاوش در تاريخ و کتاب هاي  
     آسماني، به ويژه قرآن، پس از معرفي  
     درازعمراني چند، مسئله درازعمري را به خصوص در مورد  
     امام زمان، بر کرسي اثبات  
     مي نشاند.  
     بررسي و اثبات مسئله طول عمر امام زمان (عج) از 5  
     ديدگاه: عقل، فلسفه، زيست شناسي،  
     تجربه بشري و تاريخ است. نويسنده نخست با بهره گيري  
     از گفتارهاي عالمان و  
     دانشمندان، مسئله طول عمر را به ترتيب، از ديدگاه  
     عقل، فلسفه و زيست شناسي بر  
     مي رسد و آن گاه با کاوش در تاريخ و کتاب هاي  
     آسماني، به ويژه قرآن، پس از معرفي  
     درازعمراني چند، مسئله درازعمري را به خصوص در مورد  
     امام زمان، بر کرسي اثبات  
     مي نشاند.