بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ابا صالح المهدي بانضمام تعليم و تربيت در اسلام  
    :نويسنده   جباري، ابوالحسن  
    :موضوع   طول عمر - زندگي نامه - ولادت؛ تربيت - روش  

شرح موضوعات کتاب
     درباره امام زمان (عج) و نشانه هاي ظهور بحث مي  
     کند نويسنده، با اشاره به ماجراي ولادت امام زمان،  
     به راز عمر طولاني آن حضرت پرداخته و با بررسي راز  
     طولاني تر شدن عمر از نظر علم پزشکي اثبات کرده که  
     امام زمان فعلا زنده است. نويسنده همچنين، به فلسفه  
     غيبت و انتظار و رجعت پرداخته و ديدگاه علما را در  
     اين باره مورد بررسي قرار داده است. وي در پايان با  
     اشاره به برخي از تشرف يافتگان به محضر آن حضرت را  
     با ذکر چهل حديث از آن حضرت پرداخته و در ابتداي  
     کتاب به عوامل تعليم و تربيت در اسلام نيز اشاراتي  
     نموده است.  
     درباره امام زمان (عج) و نشانه هاي ظهور بحث مي  
     کند نويسنده، با اشاره به ماجراي ولادت امام زمان،  
     به راز عمر طولاني آن حضرت پرداخته و با بررسي راز  
     طولاني تر شدن عمر از نظر علم پزشکي اثبات کرده که  
     امام زمان فعلا زنده است. نويسنده همچنين، به فلسفه  
     غيبت و انتظار و رجعت پرداخته و ديدگاه علما را در  
     اين باره مورد بررسي قرار داده است. وي در پايان با  
     اشاره به برخي از تشرف يافتگان به محضر آن حضرت را  
     با ذکر چهل حديث از آن حضرت پرداخته و در ابتداي  
     کتاب به عوامل تعليم و تربيت در اسلام نيز اشاراتي  
     نموده است.