بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سخني پيرامون مهدي  
    :نويسنده   صدر، سيد محمد باقر  
    :مترجم   نبي زاده، محمد  
    :ناشر   دار التبليغ الإسلامي  
    :موضوع   طول عمر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليلي است از مسئله مهدويت و ابعاد جهاني اعتقاد  
     به آن. نويسنده اعتقاد به وجود يک  
     مصلح جهاني را که سرانجام ظهور خواهد کرد و عدالت  
     را در ميان مردمان برقرار خواهد  
     ساخت، خاص اسلام و مسلمانان نمي داند و معتقد است  
     تمام اديان آسماني و حتي مکاتب  
     بشري، در انتظار چنين شخصيتي به سر مي برند. وي سپس  
     از امام مهدي (ع) به عنوان  
     مصداق اين شخص ياد مي کند و به بررسي و تحليل  
     زندگاني و احوال ايشان و مسائل مربوط  
     به غيبت و انتظار و علائم ظهور مي پردازد. مبناي  
     مؤلف در اين تحليل، پرسش هايي است  
     درباره عمر طولاني، تصدي امامت در کودکي و تحقق و  
     ولادت او، ادامه غيبت و عدم ظهور  
     و قدرت و عظمت فوق العاده او براي تغيير جهان و  
     شيوه هاي آن. از ديدگاه نويسنده، نه  
     تنها عمر طولاني امام مهدي، امري ممکن و مورد تاييد  
     علم است، بلکه واقع نيز شده و  
     عده اي از انسان ها همچون نوح، عمرهاي طولاني  
     کرده اند. وي همچنين معتقد است کسي که  
     بنا دارد در کل جهان تأثيرگذار باشد، بايد در تمام  
     اين مدت زنده بماند و از نزديک  
     تحولات مادي و اخلاقي آن را مشاهده کند.  
     تحليلي است از مسئله مهدويت و ابعاد جهاني اعتقاد  
     به آن. نويسنده اعتقاد به وجود يک  
     مصلح جهاني را که سرانجام ظهور خواهد کرد و عدالت  
     را در ميان مردمان برقرار خواهد  
     ساخت، خاص اسلام و مسلمانان نمي داند و معتقد است  
     تمام اديان آسماني و حتي مکاتب  
     بشري، در انتظار چنين شخصيتي به سر مي برند. وي سپس  
     از امام مهدي (ع) به عنوان  
     مصداق اين شخص ياد مي کند و به بررسي و تحليل  
     زندگاني و احوال ايشان و مسائل مربوط  
     به غيبت و انتظار و علائم ظهور مي پردازد. مبناي  
     مؤلف در اين تحليل، پرسش هايي است  
     درباره عمر طولاني، تصدي امامت در کودکي و تحقق و  
     ولادت او، ادامه غيبت و عدم ظهور  
     و قدرت و عظمت فوق العاده او براي تغيير جهان و  
     شيوه هاي آن. از ديدگاه نويسنده، نه  
     تنها عمر طولاني امام مهدي، امري ممکن و مورد تاييد  
     علم است، بلکه واقع نيز شده و  
     عده اي از انسان ها همچون نوح، عمرهاي طولاني  
     کرده اند. وي همچنين معتقد است کسي که  
     بنا دارد در کل جهان تأثيرگذار باشد، بايد در تمام  
     اين مدت زنده بماند و از نزديک  
     تحولات مادي و اخلاقي آن را مشاهده کند.