بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   طول عمر حضرت مهدي از ديدگاه علمي و ديني  
    :نويسنده   مهدي پور، علي اکبر  
    :موضوع   طول عمر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     پژوهشي است درباره طول عمر امام زمان (عج). نويسنده  
     با بهره گيري از اقوال زيست شناسان که مرگ را خلاف  
     قانون طبيعت دانسته اند، به راز طولاني شدن عمر در  
     نباتات، حيوانات و انسان پرداخته و آن را از نظر  
     علمي، نه تنها ممکن که امري شدني  
     دانسته است. مقاله با اشاره به افرادي که در تاريخ  
     با عمر طولاني زندگي کرده اند،به بررسي آن در  
     کتاب هاي آسماني، از جمله تورات پرداخته و با اشاره  
     به عمر طولاني  
     ايليا، نوح، عيسي، الياس، خضر و... طولاني بودن عمر  
     امام مهدي را از نظر علمي و  
     ديني امري ممکن شمرده است.  
     پژوهشي است درباره طول عمر امام زمان (عج). نويسنده  
     با بهره گيري از اقوال زيست شناسان که مرگ را خلاف  
     قانون طبيعت دانسته اند، به راز طولاني شدن عمر در  
     نباتات، حيوانات و انسان پرداخته و آن را از نظر  
     علمي، نه تنها ممکن که امري شدني  
     دانسته است. مقاله با اشاره به افرادي که در تاريخ  
     با عمر طولاني زندگي کرده اند،به بررسي آن در  
     کتاب هاي آسماني، از جمله تورات پرداخته و با اشاره  
     به عمر طولاني  
     ايليا، نوح، عيسي، الياس، خضر و... طولاني بودن عمر  
     امام مهدي را از نظر علمي و  
     ديني امري ممکن شمرده است.