بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عمر المهدي بين العلم و الأديان  
    :نويسنده   مهدي پور، علي اکبر  
    :مترجم   هاشمي، سيد باسم  
    :ناشر   دار المحجة البيضاء؛ دار الرسول الأکرم(ص)  
    :تاريخ چاپ   1993م  
    :موضوع   طول عمر  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسنده به انگيزه پاسخ گويي به شبهات درباره طول  
     عمر ولي عصر (عج)، نخست دلايل  
     امکان علمي و عقلي طول عمر انسان و ساير حيوانات را  
     بررسي و از تلاش گسترده  
     دانشمندان براي افزايش طول عمر انسان به صدها سال و  
     از بين بردن پيري ياد کرده است.  
     در ادامه نمونه هايي از گياهان، حيوانات و  
     انسان هاي صاحب عمر طولاني را نام برده و  
     علت افزايش طول عمر را با استناد به نظرات  
     دانشمندان، آرامش روحي، وراثت، تغذيه  
     صحيح، عوامل محيطي (هوا، سرما، کار، ورزش) دانسته  
     است و در آخر اعجاز را دليل اصلي  
     طول عمر امام مي داند. نويسنده در پايان، مستندات  
     خود به کتاب هاي آسماني درباره  
     امکان طول عمر انسان را نيز آورده است.  
     نويسنده به انگيزه پاسخ گويي به شبهات درباره طول  
     عمر ولي عصر (عج)، نخست دلايل  
     امکان علمي و عقلي طول عمر انسان و ساير حيوانات را  
     بررسي و از تلاش گسترده  
     دانشمندان براي افزايش طول عمر انسان به صدها سال و  
     از بين بردن پيري ياد کرده است.  
     در ادامه نمونه هايي از گياهان، حيوانات و  
     انسان هاي صاحب عمر طولاني را نام برده و  
     علت افزايش طول عمر را با استناد به نظرات  
     دانشمندان، آرامش روحي، وراثت، تغذيه  
     صحيح، عوامل محيطي (هوا، سرما، کار، ورزش) دانسته  
     است و در آخر اعجاز را دليل اصلي  
     طول عمر امام مي داند. نويسنده در پايان، مستندات  
     خود به کتاب هاي آسماني درباره  
     امکان طول عمر انسان را نيز آورده است.