بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   غيبت و حيرت  
    :نويسنده   مهري، سيد محمد جواد  
    :موضوع   طول عمر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگارنده، با استفاده از احاديث، نقش امام مهدي (عج)  
     در عصر غيبت را بررسي مي کند.  
     در روايات معصومين، ولادت امام مهدي، به ولادت حضرت  
     موسي، غيبتش به غيبت حضرت عيسي  
     و طول عمرش به طول عمر حضرت نوح تشبيه مي شود. در  
     بخشي از مقاله، با تأکيد بر اهميت  
     و ارزش انتظار، مهم ترين دستاورد آن، زنده ماندن  
     روحيه اميد در ميان شيعيان معرفي  
     شده است.  
     نگارنده، با استفاده از احاديث، نقش امام مهدي (عج)  
     در عصر غيبت را بررسي مي کند.  
     در روايات معصومين، ولادت امام مهدي، به ولادت حضرت  
     موسي، غيبتش به غيبت حضرت عيسي  
     و طول عمرش به طول عمر حضرت نوح تشبيه مي شود. در  
     بخشي از مقاله، با تأکيد بر اهميت  
     و ارزش انتظار، مهم ترين دستاورد آن، زنده ماندن  
     روحيه اميد در ميان شيعيان معرفي  
     شده است.