بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اثبات طول عمر حضرت مهدي از ديدگاه قرآن و روايات  
    :موضوع   طول عمر  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نويسندگان در آغاز، براي اثبات امکان طول عمر  
     انسان، به بررسي ديدگاه هاي قرآن و  
     روايات، تاريخ و علم زيست شناسي در اين زمينه  
     مي پردازند. بر اساس ادعاي آنان،  
     مطابق علم زيست شناسي، از جنبه نظري، هيچ دليلي  
     براي نفي امکان طول عمر انسان وجود  
     ندارد؛ علاوه بر اين که نمونه هايي از عمرهاي  
     طولاني که در طول تاريخ حيات بشر به  
     وقوع پيوسته، مؤيد اين معنا است. در نهايت گفته  
     مي شود که حتي اگر از نظر علمي،  
     مسئله طول عمر ناممکن جلوه کند، اين پديده را  
     مي توان معجزه اي به حساب آورد که با  
     از کار انداختن قانون طبيعي، زمينه را براي پاسداري  
     امام مهدي از دين آماده کند.  
     نويسندگان در آغاز، براي اثبات امکان طول عمر  
     انسان، به بررسي ديدگاه هاي قرآن و  
     روايات، تاريخ و علم زيست شناسي در اين زمينه  
     مي پردازند. بر اساس ادعاي آنان،  
     مطابق علم زيست شناسي، از جنبه نظري، هيچ دليلي  
     براي نفي امکان طول عمر انسان وجود  
     ندارد؛ علاوه بر اين که نمونه هايي از عمرهاي  
     طولاني که در طول تاريخ حيات بشر به  
     وقوع پيوسته، مؤيد اين معنا است. در نهايت گفته  
     مي شود که حتي اگر از نظر علمي،  
     مسئله طول عمر ناممکن جلوه کند، اين پديده را  
     مي توان معجزه اي به حساب آورد که با  
     از کار انداختن قانون طبيعي، زمينه را براي پاسداري  
     امام مهدي از دين آماده کند.