بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ظاهرة الغيبة و دعوي السفارة في ظل إمامة المهدي المنتظر  
    :نويسنده   آل عصفور، محسن  
    :ناشر   شريف؛ اسماعيليان  
    :تاريخ چاپ   1412هـ.ق  
    :موضوع   غيبت - انتظار - وظايف منتظران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     اثري است درباره غيبت امام عصر (عج)، ادعا کنندگان  
     مهدويت، مسئوليت هاي شيعه در عصر  
     غيبت و سفارت و وکالت از جانب امام، که به صورت  
     تحليلي سامان يافته است. مؤلف،  
     انگيزه نگارش را پاسخ گويي به شبهات و رد نظرات يکي  
     از بحريني ها ذکر کرده که با  
     ادعاهاي کذب درباره امام عصر به افساد و جنجال در  
     آن جا پرداخته بود. وي نخست فلسفه  
     غيبت و ادله اثبات غيبت را ذکر کرده، سپس به شبهات  
     مخالفين درباره طول عمر امام  
     پاسخ داده است. از نظر وي، غيبت امام به معني  
     اختفاي تام وي و انقطاع وي از حيات  
     نيست. در ادامه (52 وظيفه) را از مسئوليت هاي شيعه  
     در زمان غيبت ذکر کرده است. در  
     بخش دوم، معناي سفارت و وکيل بودن از جانب امام را  
     مطرح کرده و مباحثي مفصل و  
     تحليلي درباره ياران امام (ع)، علائم ظهور، دشمنان  
     امام، مدعيان مهدويت و فرقه هاي  
     منحرف از مهدويت مانند کشفيه، بابيه، صبح ازلي،  
     بهاييه، قاديانيه و احمديه و رد  
     ديدگاه هاي آنان ارائه کرده است.  
     اثري است درباره غيبت امام عصر (عج)، ادعا کنندگان  
     مهدويت، مسئوليت هاي شيعه در عصر  
     غيبت و سفارت و وکالت از جانب امام، که به صورت  
     تحليلي سامان يافته است. مؤلف،  
     انگيزه نگارش را پاسخ گويي به شبهات و رد نظرات يکي  
     از بحريني ها ذکر کرده که با  
     ادعاهاي کذب درباره امام عصر به افساد و جنجال در  
     آن جا پرداخته بود. وي نخست فلسفه  
     غيبت و ادله اثبات غيبت را ذکر کرده، سپس به شبهات  
     مخالفين درباره طول عمر امام  
     پاسخ داده است. از نظر وي، غيبت امام به معني  
     اختفاي تام وي و انقطاع وي از حيات  
     نيست. در ادامه (52 وظيفه) را از مسئوليت هاي شيعه  
     در زمان غيبت ذکر کرده است. در  
     بخش دوم، معناي سفارت و وکيل بودن از جانب امام را  
     مطرح کرده و مباحثي مفصل و  
     تحليلي درباره ياران امام (ع)، علائم ظهور، دشمنان  
     امام، مدعيان مهدويت و فرقه هاي  
     منحرف از مهدويت مانند کشفيه، بابيه، صبح ازلي،  
     بهاييه، قاديانيه و احمديه و رد  
     ديدگاه هاي آنان ارائه کرده است.