بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   عوامل غيبت و موانع ظهور حضرت ولي عصر و رابطه ظهور با  
    :نويسنده   ابراهيمي، عليرضا  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي ريشه ها و فلسفه غيبت امام زمان (عج) است  
     نويسنده به شيوه تحليلي با اشاره به  
     جريانات پس از سقيفه بني ساعده و سستي مردم از  
     ولايت و امامت، مردم را عامل غيبت  
     ولي عصر (عج) مي داند. به اعتقاد نويسنده مردم با  
     ناسپاسي و قدرناشناسي و عدم احساس  
     نياز، مانع ظهور آن حضرت هستند. مقاله در پايان  
     اشاره ايي دارد به ارتباط انقلاب  
     اسلامي با ظهور امام زمان (عج) و آن را چراغ سبزي  
     مي داند که به نيروهاي مخلص قوت  
     قلب داد تا با اخراج قواي شيطاني از شهر حکمت و  
     علم، به دروازه اين شهر برسند. به  
     باور نويسنده اگر مردم به واقع آماده ظهور شوند، آن  
     حضرت ظهور خواهند کرد.  
     بررسي ريشه ها و فلسفه غيبت امام زمان (عج) است  
     نويسنده به شيوه تحليلي با اشاره به  
     جريانات پس از سقيفه بني ساعده و سستي مردم از  
     ولايت و امامت، مردم را عامل غيبت  
     ولي عصر (عج) مي داند. به اعتقاد نويسنده مردم با  
     ناسپاسي و قدرناشناسي و عدم احساس  
     نياز، مانع ظهور آن حضرت هستند. مقاله در پايان  
     اشاره ايي دارد به ارتباط انقلاب  
     اسلامي با ظهور امام زمان (عج) و آن را چراغ سبزي  
     مي داند که به نيروهاي مخلص قوت  
     قلب داد تا با اخراج قواي شيطاني از شهر حکمت و  
     علم، به دروازه اين شهر برسند. به  
     باور نويسنده اگر مردم به واقع آماده ظهور شوند، آن  
     حضرت ظهور خواهند کرد.