بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسرار غيبت امام زمان  
    :نويسنده   الهي نژاد، حسين  
    :موضوع   غيبت - ظهور - موانع ظهور  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي علل و اسرار غيبت حضرت ولي عصر (عج) است.  
     نويسنده، پيشينه چرايي غيبت را از  
     صدر اسلام مي داند؛ از همان زماني که پيامبر و ائمه  
     (ع) در صدد پاسخ گويي به اين  
     پرسش مردم برآمده اند. وي غيبت را از رازهاي بسيار  
     پيچيده اي مي داند که فقط ظهور  
     امام، حقيقت آن را آشکار خواهد ساخت. سپس مواردي از  
     فلسفه غيبت را با بهره گيري از  
     روايات يادآور شده، به توضيح هر يک مي پردازد.  
     آزمايش مردم، بيم از کشته شدن،  
     آمادگي مردم، خالي نماندن زمين از حجت، نداشتن يار  
     و ياور، تعهد نداشتن نسبت به  
     حاکمان، از جمله اين مواردند.  
     بررسي علل و اسرار غيبت حضرت ولي عصر (عج) است.  
     نويسنده، پيشينه چرايي غيبت را از  
     صدر اسلام مي داند؛ از همان زماني که پيامبر و ائمه  
     (ع) در صدد پاسخ گويي به اين  
     پرسش مردم برآمده اند. وي غيبت را از رازهاي بسيار  
     پيچيده اي مي داند که فقط ظهور  
     امام، حقيقت آن را آشکار خواهد ساخت. سپس مواردي از  
     فلسفه غيبت را با بهره گيري از  
     روايات يادآور شده، به توضيح هر يک مي پردازد.  
     آزمايش مردم، بيم از کشته شدن،  
     آمادگي مردم، خالي نماندن زمين از حجت، نداشتن يار  
     و ياور، تعهد نداشتن نسبت به  
     حاکمان، از جمله اين مواردند.