بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلسفه غيبت در منابع کلام شيعي  
    :نويسنده   جلالي نائيني، غلامرضا  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     کندوکاوي است در فلسفه غيبت از نگاه علم کلام و  
     متکلمان شيعه. مؤلف، نخست موضوع  
     غيبت امام زمان (عج) را در گفتارهاي پيامبر (ص) و  
     ائمه (ع) جويا مي شود و بخشي از  
     گفته هاي آنان را درباره غيبت امام نقل مي کند. سپس  
     به انشعاباتي که پس از امام  
     صادق (ع) و امام کاظم (ع) بين شيعيان رخ داده  
     مي پردازد و پيدايش فرقه هاي کلامي  
     مثل زيديه، اسماعيليه و ناووسيه، و شبهه افکني هايي  
     که در موضوع غيبت شده است و نيز  
     کتاب هايي را که در اين خصوص نوشته اند متذکر  
     مي شود. بررسي عملکرد و انديشه هاي  
     شيخ صدوق و شيخ مفيد در رابطه با غيبت و فلسفه آن و  
     رويارويي اماميه و معتزله در  
     فلسفه غيبت و آثار کلامي سيد مرتضي و شيخ طوسي ديگر  
     اموري است که در اين نوشته آمده  
     است. وي در پايان به اين شبهه که غيبت امام غايب،  
     سودي براي جامعه بشري نداشته است  
     پاسخ مي گويد.  
     کندوکاوي است در فلسفه غيبت از نگاه علم کلام و  
     متکلمان شيعه. مؤلف، نخست موضوع  
     غيبت امام زمان (عج) را در گفتارهاي پيامبر (ص) و  
     ائمه (ع) جويا مي شود و بخشي از  
     گفته هاي آنان را درباره غيبت امام نقل مي کند. سپس  
     به انشعاباتي که پس از امام  
     صادق (ع) و امام کاظم (ع) بين شيعيان رخ داده  
     مي پردازد و پيدايش فرقه هاي کلامي  
     مثل زيديه، اسماعيليه و ناووسيه، و شبهه افکني هايي  
     که در موضوع غيبت شده است و نيز  
     کتاب هايي را که در اين خصوص نوشته اند متذکر  
     مي شود. بررسي عملکرد و انديشه هاي  
     شيخ صدوق و شيخ مفيد در رابطه با غيبت و فلسفه آن و  
     رويارويي اماميه و معتزله در  
     فلسفه غيبت و آثار کلامي سيد مرتضي و شيخ طوسي ديگر  
     اموري است که در اين نوشته آمده  
     است. وي در پايان به اين شبهه که غيبت امام غايب،  
     سودي براي جامعه بشري نداشته است  
     پاسخ مي گويد.