بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   غيبت و مهدويت در تشيع اماميه  
    :نويسنده   حسين، جاسم  
    :مترجم   افتخار زاده، محمود رضا  
    :ناشر   مترجم  
    :تاريخ چاپ   1371هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليل و بررسي آرا و نظرات 2 تن از شيعيان روشن فکر  
     است در زمينه عقيده مهدويت  
     همراه با نقد و تصحيح آن ها. اين اثر براي آشنايي  
     محققين با عقايد دکتر جاسم حسين و  
     دکتر عبدالعزيز عبدالحسين ساشادينا، و نکات ضعف  
     اعتقادات آنها درباره مهدويت ترجمه  
     و تهيه شده است. مترجم آراي ساشادينا را در واقع  
     حرف جديدي نمي داند و آن را همان  
     گفته هاي واقفيه در زمان غيبت امام عصر مي داند که  
     سعي کرده با استفاده از کتاب فرق  
     الشيعة نوبختي که از متون قديمي شيعي است، نظرات  
     خود را تأييد کند. به گفته مترجم،  
     آن 2 محقق، بيشتر در زمينه 2 مقوله القائم (عنصر  
     قيام در قضيه مهدويت) و المنتظر  
     (عنصر انتظار ظهور امام) و برخي مسائل ديگر حرف و  
     حديث دارند و به ناروا از نظرات  
     نوبختي به نفع خود سود جسته اند. به گفته مترجم،  
     نظرات نوبختي آخرين حرف و  
     دقيق ترين سخن شيعيان در زمينه مهدويت نيست. مترجم  
     در پاورقي و مقدمه مفصل کتاب به  
     نقد سخنان و نظرات آن 2 محقق پرداخته است.  
     تحليل و بررسي آرا و نظرات 2 تن از شيعيان روشن فکر  
     است در زمينه عقيده مهدويت  
     همراه با نقد و تصحيح آن ها. اين اثر براي آشنايي  
     محققين با عقايد دکتر جاسم حسين و  
     دکتر عبدالعزيز عبدالحسين ساشادينا، و نکات ضعف  
     اعتقادات آنها درباره مهدويت ترجمه  
     و تهيه شده است. مترجم آراي ساشادينا را در واقع  
     حرف جديدي نمي داند و آن را همان  
     گفته هاي واقفيه در زمان غيبت امام عصر مي داند که  
     سعي کرده با استفاده از کتاب فرق  
     الشيعة نوبختي که از متون قديمي شيعي است، نظرات  
     خود را تأييد کند. به گفته مترجم،  
     آن 2 محقق، بيشتر در زمينه 2 مقوله القائم (عنصر  
     قيام در قضيه مهدويت) و المنتظر  
     (عنصر انتظار ظهور امام) و برخي مسائل ديگر حرف و  
     حديث دارند و به ناروا از نظرات  
     نوبختي به نفع خود سود جسته اند. به گفته مترجم،  
     نظرات نوبختي آخرين حرف و  
     دقيق ترين سخن شيعيان در زمينه مهدويت نيست. مترجم  
     در پاورقي و مقدمه مفصل کتاب به  
     نقد سخنان و نظرات آن 2 محقق پرداخته است.