بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام المهدي و ظهوره، دراسة تتناول حياة المهدي و غيبت  
    :نويسنده   حسيني آل علي شاهرودي، سيد جواد  
    :ناشر   مؤسسة النعمان  
    :تاريخ چاپ   1992م  
    :موضوع   غيبت - ظهور - نشانه هاي ظهور - در حديث  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحقيقي است درباره شخصيت و فضايل امام مهدي و غيبت  
     و ظهور ايشان. نگارنده با استناد  
     به روايات معصومان (ع)، نخست به طور اختصار مباحثي  
     چون: ايمان به خدا، توحيد، امامت  
     و نبوت را بر مبناي عقايد اسلامي شيعي مطرح مي کند  
     و به طور مفصل به معرفي ويژگيهاي  
     امام مهدي (عج) مي پردازد؛ آن گاه درباره غيبت،  
     نشانه هاي ظهور و روش حکومتي ايشان  
     به بحث مي نشيند. عقايد اسلامي، عدد انبيا و  
     مرسلين، آيات مربوط به قيام مهدي، مهدي  
     و صفات وي، ولادت و چگونگي غيبت، از سر فصلهاي اين  
     کتاب است.  
     تحقيقي است درباره شخصيت و فضايل امام مهدي و غيبت  
     و ظهور ايشان. نگارنده با استناد  
     به روايات معصومان (ع)، نخست به طور اختصار مباحثي  
     چون: ايمان به خدا، توحيد، امامت  
     و نبوت را بر مبناي عقايد اسلامي شيعي مطرح مي کند  
     و به طور مفصل به معرفي ويژگيهاي  
     امام مهدي (عج) مي پردازد؛ آن گاه درباره غيبت،  
     نشانه هاي ظهور و روش حکومتي ايشان  
     به بحث مي نشيند. عقايد اسلامي، عدد انبيا و  
     مرسلين، آيات مربوط به قيام مهدي، مهدي  
     و صفات وي، ولادت و چگونگي غيبت، از سر فصلهاي اين  
     کتاب است.