بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامة و قائدها المنتظر  
    :نويسنده   حيدري، محمد  
    :ناشر   مؤسسه امام مهدي(عج)  
    :تاريخ چاپ   1403هـ.ق  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تلاشي است در بيان ارتباط متقابل امام عصر (عج) و  
     پيروان وي در عصر غيبت صغرا و  
     کبرا. مؤلف، نخست گزارشي کوتاه از دوران پيش و حين  
     و پس از غيبت صغرا ارائه کرده و  
     از خطرات آن زمان که باعث لغزش تعدادي از شيعيان  
     شد، وجود وکلاي دروغين و خيانتکار  
     ائمه (ع) همانند شلمغاني، محمد بن نصير نميري و  
     غيره دانسته که با وجود اعتقاد به  
     امامان بدان ها پشت کردند و اموال آنان را به تاراج  
     بردند. به نظر وي، وجود غيبت  
     صغرا براي مدت کوتاه، براي ايجاد آمادگي امت جهت  
     تحمل غيبت بوده است. در اين مدت،  
     امام مردم را به نايبان چهارگانه و وکلاي خود در  
     شهرها ارجاع داده بود؛ چنان که در  
     زمان امام هادي (ع) و امام حسن عسکري (ع) آن  
     بزرگواران، با انتخاب وکيل براي خود در  
     شهرها، بيان رواياتي درباره قيادت و رهبري فقها  
     براي مردم و نيز طرح مبحث غيبت و  
     همچنين غيبت و پنهان شدن مقطعي امام نيز جهت آماده  
     ساختن مردم براي غيبت کبرا چنين  
     مي کردند. وي در ادامه، وظيفه مؤمنين را در عصر  
     غيبت کبرا، ارتباط تنگاتنگ با رهبري  
     اسلامي، جهاد نفس، جهاد علمي و فرهنگي و جهاد سياسي  
     و حماسي در مقابل دشمنان دانسته  
     است.  
     تلاشي است در بيان ارتباط متقابل امام عصر (عج) و  
     پيروان وي در عصر غيبت صغرا و  
     کبرا. مؤلف، نخست گزارشي کوتاه از دوران پيش و حين  
     و پس از غيبت صغرا ارائه کرده و  
     از خطرات آن زمان که باعث لغزش تعدادي از شيعيان  
     شد، وجود وکلاي دروغين و خيانتکار  
     ائمه (ع) همانند شلمغاني، محمد بن نصير نميري و  
     غيره دانسته که با وجود اعتقاد به  
     امامان بدان ها پشت کردند و اموال آنان را به تاراج  
     بردند. به نظر وي، وجود غيبت  
     صغرا براي مدت کوتاه، براي ايجاد آمادگي امت جهت  
     تحمل غيبت بوده است. در اين مدت،  
     امام مردم را به نايبان چهارگانه و وکلاي خود در  
     شهرها ارجاع داده بود؛ چنان که در  
     زمان امام هادي (ع) و امام حسن عسکري (ع) آن  
     بزرگواران، با انتخاب وکيل براي خود در  
     شهرها، بيان رواياتي درباره قيادت و رهبري فقها  
     براي مردم و نيز طرح مبحث غيبت و  
     همچنين غيبت و پنهان شدن مقطعي امام نيز جهت آماده  
     ساختن مردم براي غيبت کبرا چنين  
     مي کردند. وي در ادامه، وظيفه مؤمنين را در عصر  
     غيبت کبرا، ارتباط تنگاتنگ با رهبري  
     اسلامي، جهاد نفس، جهاد علمي و فرهنگي و جهاد سياسي  
     و حماسي در مقابل دشمنان دانسته  
     است.