بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   غيبت امام عصر يا پنهاني خورشيد عدالت  
    :نويسنده   خادمي شيرازي، محمد  
    :ناشر   رسالت  
    :تاريخ چاپ   1377هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     کاوشي است درباره مسئله غيبت از ديدگاه قرآْن و  
     روايات که به منظور بيان اهميت  
     مسئله غيبت در مکتب اسلام صورت گرفته است. نويسنده  
     پس از ذکر آياتي از قرآن درباره  
     مسئله غيبت، نخست ترجمه اي تحت اللفظي از هر آيه را  
     ارائه کرده، سپس با بهره گيري  
     از تفاسير معتبر شيعه و سني، به شرح و تفصيل آيات و  
     بيان شأن نزول و تطبيق آن بر  
     مسئله مهدويت پرداخته است. در ادامه رواياتي از  
     پيامبر اکرم (ص) و ساير ائمه در  
     موضوعات: غيبت، خصوصيات حضرت مهدي و اصحاب ايشان،  
     چگونگي و ابعاد قيام و حکومت  
     جهاني آن حضرت نقل شده است.  
     کاوشي است درباره مسئله غيبت از ديدگاه قرآْن و  
     روايات که به منظور بيان اهميت  
     مسئله غيبت در مکتب اسلام صورت گرفته است. نويسنده  
     پس از ذکر آياتي از قرآن درباره  
     مسئله غيبت، نخست ترجمه اي تحت اللفظي از هر آيه را  
     ارائه کرده، سپس با بهره گيري  
     از تفاسير معتبر شيعه و سني، به شرح و تفصيل آيات و  
     بيان شأن نزول و تطبيق آن بر  
     مسئله مهدويت پرداخته است. در ادامه رواياتي از  
     پيامبر اکرم (ص) و ساير ائمه در  
     موضوعات: غيبت، خصوصيات حضرت مهدي و اصحاب ايشان،  
     چگونگي و ابعاد قيام و حکومت  
     جهاني آن حضرت نقل شده است.