بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلسفه غيبت  
    :نويسنده   خلجي، محمد تقي  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     نگارنده با اشاره به 2 نوع غيبت کوتاه و بلند امام  
     مهدي (عج)، بر اين نکته تأکيد  
     مي ورزد که در هيچ يک از اين 2 برهه از غيبت، رابطه  
     امام (ع) با مردم به طور کلي  
     قطع نشده است؛ فقط نوع و چگونگي ارتباط فرق کرده  
     است. در ادامه با بهره گيري از  
     احاديث معصومان، 5 دليل در راستاي توجيه غيبت امام  
     ارائه مي شود که از ميان آنها  
     مي توان به حفظ جان آن حضرت، آزمايش نيروهاي مؤمن و  
     خالص کردن ياوران ايشان و  
     آمادگي روحي و فکري مؤمنان براي پذيرش آگاهانه  
     برنامه هاي امام اشاره کرد. به  
     اعتقاد نويسنده، مسئله غيبت از مسائلي است که  
     بسياري از ابعاد آن براي ما روشن نيست  
     و حکمت واقعي را فقط خداوند مي داند. وي در پايان و  
     در زمينه توجيه جشن ها و  
     چراغاني هاي نيمه شعبان، عقيده دارد اين گونه کارها  
     حاکي از ارادت و عشق و ايمان  
     برپا کنندگان است که رايحه دل انگيز عطر آن، مشام  
     هر دوستدار عدالت و فضيلت را  
     عطرآگين مي سازد.  
     نگارنده با اشاره به 2 نوع غيبت کوتاه و بلند امام  
     مهدي (عج)، بر اين نکته تأکيد  
     مي ورزد که در هيچ يک از اين 2 برهه از غيبت، رابطه  
     امام (ع) با مردم به طور کلي  
     قطع نشده است؛ فقط نوع و چگونگي ارتباط فرق کرده  
     است. در ادامه با بهره گيري از  
     احاديث معصومان، 5 دليل در راستاي توجيه غيبت امام  
     ارائه مي شود که از ميان آنها  
     مي توان به حفظ جان آن حضرت، آزمايش نيروهاي مؤمن و  
     خالص کردن ياوران ايشان و  
     آمادگي روحي و فکري مؤمنان براي پذيرش آگاهانه  
     برنامه هاي امام اشاره کرد. به  
     اعتقاد نويسنده، مسئله غيبت از مسائلي است که  
     بسياري از ابعاد آن براي ما روشن نيست  
     و حکمت واقعي را فقط خداوند مي داند. وي در پايان و  
     در زمينه توجيه جشن ها و  
     چراغاني هاي نيمه شعبان، عقيده دارد اين گونه کارها  
     حاکي از ارادت و عشق و ايمان  
     برپا کنندگان است که رايحه دل انگيز عطر آن، مشام  
     هر دوستدار عدالت و فضيلت را  
     عطرآگين مي سازد.