بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلسفه و آثار غيبت در روايات  
    :نويسنده   رمضانيان، ابراهيم  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تبيين فلسفه و آثار غيبت امام زمان (عج) است. مؤلف  
     نخست، ديدگاه شيعه نسبت به امامت  
     ائمه (ع) و دلايل آنها را در اين موضوع بر شمرده  
     است. سپس به تبيين فلسفه غيبت امام  
     مهدي (ع) پرداخته و با استناد به روايات، فرار از  
     بيعت با ستمگران، اجراي سنت  
     پيامبران در ايشان، اتمام نعمت بر کافران، رشد  
     عقل ها و افشاي اسرار توسط شيعيان را  
     از جمله اسرار غيبت امام ذکر نموده است. در پايان،  
     از آثار اين غيبت ياد کرده و  
     تقويت ايمان و تقوا، تمييز بين حق و باطل، تشنگي  
     عدالت، مضاعف شدن اجر و پاداش  
     مؤمنان را از جمله آثار آن دانسته است.  
     تبيين فلسفه و آثار غيبت امام زمان (عج) است. مؤلف  
     نخست، ديدگاه شيعه نسبت به امامت  
     ائمه (ع) و دلايل آنها را در اين موضوع بر شمرده  
     است. سپس به تبيين فلسفه غيبت امام  
     مهدي (ع) پرداخته و با استناد به روايات، فرار از  
     بيعت با ستمگران، اجراي سنت  
     پيامبران در ايشان، اتمام نعمت بر کافران، رشد  
     عقل ها و افشاي اسرار توسط شيعيان را  
     از جمله اسرار غيبت امام ذکر نموده است. در پايان،  
     از آثار اين غيبت ياد کرده و  
     تقويت ايمان و تقوا، تمييز بين حق و باطل، تشنگي  
     عدالت، مضاعف شدن اجر و پاداش  
     مؤمنان را از جمله آثار آن دانسته است.