بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   غيبت در مکتب انسانساز تشيع  
    :نويسنده   سعيد، حسن  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي ماهيت و دلايل غيبت صاحب الزمان(عج) و فوايد  
     آن از منظر قرآن و روايات است.  
     مؤلف در اين گفتار، برخي آيات قرآن و روايات نقل  
     شده درباره غيبت امام را مورد  
     بررسي قرار داده و آن را امري لازم و ممکن شمرده  
     است. وي غيبت حجت را مايه تکامل  
     انسان دانسته و براي آن آثاري نقل کرده است: غيبت  
     سبب انتظار مؤمنان براي روز نجات  
     و فرج؛ استمداد از حجت الهي در هنگام مواجهه با  
     مشکلات؛ آماده ساختن محيط اطراف،  
     متناسب با زمان ظهور؛ آزمايش مؤمنين هنگام طولاني  
     شدن غيبت؛ مهيا ساختن مؤمنان جهت  
     ياري امام (عج) از جهت تهذيب نفس و خودسازي.  
     بررسي ماهيت و دلايل غيبت صاحب الزمان(عج) و فوايد  
     آن از منظر قرآن و روايات است.  
     مؤلف در اين گفتار، برخي آيات قرآن و روايات نقل  
     شده درباره غيبت امام را مورد  
     بررسي قرار داده و آن را امري لازم و ممکن شمرده  
     است. وي غيبت حجت را مايه تکامل  
     انسان دانسته و براي آن آثاري نقل کرده است: غيبت  
     سبب انتظار مؤمنان براي روز نجات  
     و فرج؛ استمداد از حجت الهي در هنگام مواجهه با  
     مشکلات؛ آماده ساختن محيط اطراف،  
     متناسب با زمان ظهور؛ آزمايش مؤمنين هنگام طولاني  
     شدن غيبت؛ مهيا ساختن مؤمنان جهت  
     ياري امام (عج) از جهت تهذيب نفس و خودسازي.