بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فرازهايي از تاريخ الغيبة الکبري  
    :نويسنده   صدر، سيد محمد  
    :موضوع   غيبت - کبري  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     ترجمه بخشي از کتاب تاريخ الغيبة الکبري، تاليف آيت  
     الله سيد محمد صدر است. اين بخش  
     با طرح پرسشي در زمينه وظيفه مردم در عصر غيبت آغاز  
     شده است. به باور نويسنده، در  
     پاسخ به پرسش فوق، عده اي انزوا و گوشه نشيني را  
     توصيه مي کنند و گروهي قائل به  
     مبارزه و جهاد و تلاش اند. او سپس به تحليل اين 2  
     پاسخ و مباني آنها پرداخته و  
     نتيجه گرفته است در زمان غيبت و جهاد و امر به  
     معروف و نهي از منکر، يک وظيفه  
     همگاني و دايمي است و منوط و مشروط به وجود معصوم  
     نمي باشد.  
     ترجمه بخشي از کتاب تاريخ الغيبة الکبري، تاليف آيت  
     الله سيد محمد صدر است. اين بخش  
     با طرح پرسشي در زمينه وظيفه مردم در عصر غيبت آغاز  
     شده است. به باور نويسنده، در  
     پاسخ به پرسش فوق، عده اي انزوا و گوشه نشيني را  
     توصيه مي کنند و گروهي قائل به  
     مبارزه و جهاد و تلاش اند. او سپس به تحليل اين 2  
     پاسخ و مباني آنها پرداخته و  
     نتيجه گرفته است در زمان غيبت و جهاد و امر به  
     معروف و نهي از منکر، يک وظيفه  
     همگاني و دايمي است و منوط و مشروط به وجود معصوم  
     نمي باشد.