بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آخرين سفير الهي و حکومت جهاني او  
    :نويسنده   ضرابي، سيد فاضل  
    :ناشر   اهل بيت(ع)  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     به مباحثي درباره انتظار، راز غيبت، وظايف شيعيان  
     در غيبت و نشانه هاي ظهور پرداخته  
     است. نويسندگان رنج انسان از ناکامي هاي موجود و  
     تبعيض هاي طبقاتي و نژادي کنوني را  
     يادآور شده و براي بازشناسي مهدي واقعي از مدعيان  
     مهدويت و مهدي هاي دروغين، به  
     بيان علائم و نشانه هاي امام مهدي و علائم آخر  
     الزمان پرداخته اند. خلاصه اي از  
     ماجراي ولادت امام مهدي و غيبت صغرا و کبرا و علت  
     وقوع غيبت مورد بحث قرار گرفته  
     است. آن گاه مسئوليت هاي شيعيان در عصر غيبت بررسي  
     شده و با معرفي کساني که امام  
     زمان را ديده اند، کتاب به پايان آمده است.  
     به مباحثي درباره انتظار، راز غيبت، وظايف شيعيان  
     در غيبت و نشانه هاي ظهور پرداخته  
     است. نويسندگان رنج انسان از ناکامي هاي موجود و  
     تبعيض هاي طبقاتي و نژادي کنوني را  
     يادآور شده و براي بازشناسي مهدي واقعي از مدعيان  
     مهدويت و مهدي هاي دروغين، به  
     بيان علائم و نشانه هاي امام مهدي و علائم آخر  
     الزمان پرداخته اند. خلاصه اي از  
     ماجراي ولادت امام مهدي و غيبت صغرا و کبرا و علت  
     وقوع غيبت مورد بحث قرار گرفته  
     است. آن گاه مسئوليت هاي شيعيان در عصر غيبت بررسي  
     شده و با معرفي کساني که امام  
     زمان را ديده اند، کتاب به پايان آمده است.