بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلسفه انتظار و ضرورت غيبت امام زمان  
    :نويسنده   علم الهدي، سيد احمد  
    :موضوع   غيبت - انتظار - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     گفت وگويي است درباره فلسفه انتظار و ضرورت غيبت و  
     ويژگي هاي منتظران حقيقي. در اين  
     نوشتار، مفهوم حقيقي انتظار توضيح داده شده و رابطه  
     ميان ظهور و فرج کاويده مي شود.  
     به عقيده نگارنده، منتظر واقعي کسي است که  
     ارزش هايي را که امام زمان براي تثبيت  
     آنها ظهور خواهند کرد، در خود ايجاد کند تا الگويي  
     باشد براي ارائه به دنيا. وي بر  
     اين مسئله تأکيد مي کند که مسئله غيبت با حکمت الهي  
     منافات نداشته و بخشي از اجراي  
     حکمت الهي در جهت ساختار و فلسفه آفرينش انسان براي  
     رسيدن به کمال مطلوب است. عمده  
     امتياز انتظار فرج نسبت به ساير عبادات، اين است که  
     انتظار فرج ضامن تمام عبادات  
     است.  
     گفت وگويي است درباره فلسفه انتظار و ضرورت غيبت و  
     ويژگي هاي منتظران حقيقي. در اين  
     نوشتار، مفهوم حقيقي انتظار توضيح داده شده و رابطه  
     ميان ظهور و فرج کاويده مي شود.  
     به عقيده نگارنده، منتظر واقعي کسي است که  
     ارزش هايي را که امام زمان براي تثبيت  
     آنها ظهور خواهند کرد، در خود ايجاد کند تا الگويي  
     باشد براي ارائه به دنيا. وي بر  
     اين مسئله تأکيد مي کند که مسئله غيبت با حکمت الهي  
     منافات نداشته و بخشي از اجراي  
     حکمت الهي در جهت ساختار و فلسفه آفرينش انسان براي  
     رسيدن به کمال مطلوب است. عمده  
     امتياز انتظار فرج نسبت به ساير عبادات، اين است که  
     انتظار فرج ضامن تمام عبادات  
     است.