بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   غربت دين در آخرالزمان  
    :نويسنده   علوي پيام، محسن  
    :ناشر   نصر  
    :تاريخ چاپ   1378هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - آخر الزمان علائم  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     تحقيقي است کوتاه درباره دين و فطري بودن آن و  
     انتخاب اسلام به عنوان آخرين دين و  
     بيان غريب بودن اسلام در آخرالزمان. مؤلف، نخست دين  
     اسلام را تنها ديني مي داند که  
     در آخرالزمان باعث شناخت صحيح انسان ها و هدايت  
     آنان به حقيقت است و آن را با فطرت  
     بشري منطبق مي شمارد و مشکلات پرشمار جهان غرب را  
     به جهت دوري از اين اکسير حيات  
     مي خواند. در پايان، با استناد به برخي روايات  
     معصومين، آخرالزمان را عصري مي داند  
     که در آن، دين عنصري غريب و بي طرفدار است و آن را  
     با اين روزگار منطبق مي کند.  
     تحقيقي است کوتاه درباره دين و فطري بودن آن و  
     انتخاب اسلام به عنوان آخرين دين و  
     بيان غريب بودن اسلام در آخرالزمان. مؤلف، نخست دين  
     اسلام را تنها ديني مي داند که  
     در آخرالزمان باعث شناخت صحيح انسان ها و هدايت  
     آنان به حقيقت است و آن را با فطرت  
     بشري منطبق مي شمارد و مشکلات پرشمار جهان غرب را  
     به جهت دوري از اين اکسير حيات  
     مي خواند. در پايان، با استناد به برخي روايات  
     معصومين، آخرالزمان را عصري مي داند  
     که در آن، دين عنصري غريب و بي طرفدار است و آن را  
     با اين روزگار منطبق مي کند.