بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   غيبت و انتظار مصلح حقيقي جهان  
    :ناشر   بدر  
    :تاريخ چاپ   1359هـ.ش  
    :موضوع   غيبت - انتظار  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل دو رساله مفصل درباره رسالت اسلامي در عصر  
     غيبت و بررسي مفهوم انتظار است. در  
     رساله نخست، مؤلف رسالت منتظر واقعي را خودسازي،  
     امر به معروف و نهي از منکر،  
     موضع گيري در برابر انحرافات و پايداري و تلاش در  
     پيش برد عقايد خود مي داند. در  
     دومين رساله، مؤلف نيز سيماي يک منتظر واقعي را  
     جوششي در درون و اميد به آينده اي  
     نزديک و آمادگي و پايداري در اين راه ذکر کرده است  
     و با اشاره به وقايع و حکاياتي،  
     از حالت هاي منتظران امام زمان (عج) سخن گفته است  
     که چگونه اسب خود را زين نموده،  
     شمشير بر کمر بسته، فرياد انتظار سر مي دهند.  
     شامل دو رساله مفصل درباره رسالت اسلامي در عصر  
     غيبت و بررسي مفهوم انتظار است. در  
     رساله نخست، مؤلف رسالت منتظر واقعي را خودسازي،  
     امر به معروف و نهي از منکر،  
     موضع گيري در برابر انحرافات و پايداري و تلاش در  
     پيش برد عقايد خود مي داند. در  
     دومين رساله، مؤلف نيز سيماي يک منتظر واقعي را  
     جوششي در درون و اميد به آينده اي  
     نزديک و آمادگي و پايداري در اين راه ذکر کرده است  
     و با اشاره به وقايع و حکاياتي،  
     از حالت هاي منتظران امام زمان (عج) سخن گفته است  
     که چگونه اسب خود را زين نموده،  
     شمشير بر کمر بسته، فرياد انتظار سر مي دهند.