بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   علل الغيبة و فلسفتها  
    :نويسنده   يوسفي غروي، محمد هادي  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي زمينه ها و علل غيبت از ديدگاه دانشمندان  
     شيعه است. نويسنده با بهره گيري از  
     منابع معتبر حديثي و بر مبناي تاريخ تأليف آن،  
     زمينه ها و فلسفه غيبت را از ديدگاه  
     6 تن از عالمان برجسته شيعه بررسي کرده است. شيخ  
     کليني، نعماني، شيخ مفيد، شيخ  
     صدوق، سيد مرتضي و شيخ طوسي، عالمان بزرگواري هستند  
     که آثارشان در اين زمينه بررسي  
     شده است.  
     بررسي زمينه ها و علل غيبت از ديدگاه دانشمندان  
     شيعه است. نويسنده با بهره گيري از  
     منابع معتبر حديثي و بر مبناي تاريخ تأليف آن،  
     زمينه ها و فلسفه غيبت را از ديدگاه  
     6 تن از عالمان برجسته شيعه بررسي کرده است. شيخ  
     کليني، نعماني، شيخ مفيد، شيخ  
     صدوق، سيد مرتضي و شيخ طوسي، عالمان بزرگواري هستند  
     که آثارشان در اين زمينه بررسي  
     شده است.