بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فلسفه غيبت ازمنظر روايات  
    :نويسنده   يوسفي غروي، محمد هادي  
    :موضوع   غيبت - فلسفه  

شرح موضوعات کتاب
     هدف از اين پژوهش تبيين روايي فلسفه غيبت است.  
     نويسنده بر اين اساس نخست به معرفي کتاب هايي مانند  
     اصول کافي، غيبت نعماني، غيبت شيخ طوسي، کمال الدين  
     و تمام النعمه شيخ صدوق و مؤلفان آنها مي پردازد و  
     سپس روايات مربوط به علت غيبت و جايگاه آنها در اين  
     کتاب ها را شرح مي دهد. به موجب اين روايات، ترس از  
     کشته شدن، عدم بيعت با ظالمان و آزمايش شيعيان به  
     وسيله خداوند، از جمله حکمت هاي غيبت امام مهدي مي  
     باشد.  
     هدف از اين پژوهش تبيين روايي فلسفه غيبت است.  
     نويسنده بر اين اساس نخست به معرفي کتاب هايي مانند  
     اصول کافي، غيبت نعماني، غيبت شيخ طوسي، کمال الدين  
     و تمام النعمه شيخ صدوق و مؤلفان آنها مي پردازد و  
     سپس روايات مربوط به علت غيبت و جايگاه آنها در اين  
     کتاب ها را شرح مي دهد. به موجب اين روايات، ترس از  
     کشته شدن، عدم بيعت با ظالمان و آزمايش شيعيان به  
     وسيله خداوند، از جمله حکمت هاي غيبت امام مهدي مي  
     باشد.