بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اطروحة المهدوية من خلال الأدعية و الزيارات  
    :نويسنده   ابورباب  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     تحليل خصوصيات و چگونگي قيام امام مهدي (عج) با  
     بهره گيري از ادعيه و زيارات است.  
     نويسنده نخست به معرفي ادعيه مربوط به امام مهدي،  
     از جمله دعاي ندبه، دعاي عهد و  
     دعاي افتتاح پرداخته و به لزوم شناخت و معرفت امام  
     مهدي (ع) و رابطه عميق آن با  
     قيام امام تأکيد کرده است. از نظر نويسنده معرفت  
     بيشتر موجب همراهي با اهداف آن  
     حضرت و آمادگي براي انتظار ظهور است. وي با ذکر  
     قطعاتي از دعاي مذکور ، به توصيف  
     ياران امام مهدي، لشکريان مهدي، آزمايش و امتحان به  
     وسيله ايمان به مهدي پرداخته  
     است.  
     تحليل خصوصيات و چگونگي قيام امام مهدي (عج) با  
     بهره گيري از ادعيه و زيارات است.  
     نويسنده نخست به معرفي ادعيه مربوط به امام مهدي،  
     از جمله دعاي ندبه، دعاي عهد و  
     دعاي افتتاح پرداخته و به لزوم شناخت و معرفت امام  
     مهدي (ع) و رابطه عميق آن با  
     قيام امام تأکيد کرده است. از نظر نويسنده معرفت  
     بيشتر موجب همراهي با اهداف آن  
     حضرت و آمادگي براي انتظار ظهور است. وي با ذکر  
     قطعاتي از دعاي مذکور ، به توصيف  
     ياران امام مهدي، لشکريان مهدي، آزمايش و امتحان به  
     وسيله ايمان به مهدي پرداخته  
     است.