بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام المهدي في القرآن و السنة  
    :نويسنده   ابومعاش، سعيد  
    :ناشر   مجمع البحوث الإسلامية  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل 1136 روايت منقول از شيعه اماميه و اهل سنت  
     درباره امام مهدي (عج) است. بيشتر  
     اين روايات در تفسير تعدادي از آيات قرآن است که  
     مفهوم آن بر امام مهدي (عج) تطبيق  
     داده شده است. از ديدگاه نويسنده، حجم بزرگي از  
     آيات قرآن ناظر به وجود و ظهور مهدي  
     و غلبه اسلام بر بقيه اديان به دست اوست. وي معتقد  
     است شبهات مطرح شده درباره امام  
     مهدي، ناشي از اهميت موضوع مهدويت است و شبهه  
     افکنان اغلب از دشمنان اسلام و  
     مسلمانان هستند که هدفشان سلطه بر جهان و منابع آن  
     است. وي سپس به طرح پاره اي از  
     اين شبهات و پاسخ آنها مي پردازد و نتيجه مي گيرد  
     مسئله اعتقاد به وجود و ظهور امام  
     زمان ايده اي جهاني است و اختصاص به مسلمانان، به  
     ويژه شيعيان ندارد؛ بلکه کليه  
     اديان آسماني و نيز مکاتب بشري در انتظار رسيدن  
     چنين روزي به سر مي برند.  
     شامل 1136 روايت منقول از شيعه اماميه و اهل سنت  
     درباره امام مهدي (عج) است. بيشتر  
     اين روايات در تفسير تعدادي از آيات قرآن است که  
     مفهوم آن بر امام مهدي (عج) تطبيق  
     داده شده است. از ديدگاه نويسنده، حجم بزرگي از  
     آيات قرآن ناظر به وجود و ظهور مهدي  
     و غلبه اسلام بر بقيه اديان به دست اوست. وي معتقد  
     است شبهات مطرح شده درباره امام  
     مهدي، ناشي از اهميت موضوع مهدويت است و شبهه  
     افکنان اغلب از دشمنان اسلام و  
     مسلمانان هستند که هدفشان سلطه بر جهان و منابع آن  
     است. وي سپس به طرح پاره اي از  
     اين شبهات و پاسخ آنها مي پردازد و نتيجه مي گيرد  
     مسئله اعتقاد به وجود و ظهور امام  
     زمان ايده اي جهاني است و اختصاص به مسلمانان، به  
     ويژه شيعيان ندارد؛ بلکه کليه  
     اديان آسماني و نيز مکاتب بشري در انتظار رسيدن  
     چنين روزي به سر مي برند.