بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ارتباط معنوي با امام زمان  
    :نويسنده   حسيني، سيد ابوالحسن  
    :ناشر   برگ شقايق  
    :تاريخ چاپ   1380هـ.ش  
    :موضوع   فضايل و مقامات - دعاها - دعاهاي در باره مهدي  
    :تعداد چاپ   1  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     شامل مجموعه اي از دعاها و نمازهاي منسوب به امام  
     زمان (عج) است. نويسنده اين ادعيه  
     و نمازها را مجرب مي داند و خواندن و انجام آنها را  
     براي برآورده شدن حوايج مفيد  
     ارزيابي مي کند. اين نماز و دعاها هر کدام در مکان  
     و زمان و حالات مخصوصي خوانده  
     مي شود و شامل عناوين ذيل است: دعاي عهد، زيارت  
     امام عصر، دعاي سمات، دعاي فرج امام  
     زمان در قنوت نماز، استغاثه به حضرت مهدي، دعا در  
     غيبت امام عصر، دعاي حرز يماني.  
     شامل مجموعه اي از دعاها و نمازهاي منسوب به امام  
     زمان (عج) است. نويسنده اين ادعيه  
     و نمازها را مجرب مي داند و خواندن و انجام آنها را  
     براي برآورده شدن حوايج مفيد  
     ارزيابي مي کند. اين نماز و دعاها هر کدام در مکان  
     و زمان و حالات مخصوصي خوانده  
     مي شود و شامل عناوين ذيل است: دعاي عهد، زيارت  
     امام عصر، دعاي سمات، دعاي فرج امام  
     زمان در قنوت نماز، استغاثه به حضرت مهدي، دعا در  
     غيبت امام عصر، دعاي حرز يماني.