بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الامام المهدي عند أهل السنة  
    :نويسنده   فقيه ايماني، مهدي  
    :ناشر   المجمع العالمي لأهل البيت(ع)  
    :تاريخ چاپ   1998م  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :تعداد چاپ   1  

شرح موضوعات کتاب
     67 گفتار کوتاه و مستقل درباره حيات امام مهدي  
     (عج)، اثبات مهدويت، رد مخالفين،  
     روايات مربوط به مهدي، وجود واقعي امام و ظهور وي  
     است که از نگاشته هاي علماي اهل  
     سنت برگزيده شده است. انگيزه مولف، اثبات مهدويت با  
     بهره گيري از اعترافات و منابع  
     و مآخذ مخالفين ذکر شده است و براي سنديت بيش تر،  
     عين مطلب آنها را بدون حروف نگاري  
     مجدد در کنار هم آورده است. ترتيب مؤلفان و  
     مقالاتشان به ترتيب تقدم زماني است که  
     از عبدالرزاق بن همام صنعاني متوفاي211 ق آغاز و به  
     محمد بيومي مصري (معاصر) ختم  
     شده است. از مؤلفان رساله هاي فوق، 50 تن جزء  
     پيشينيان و 10 تن از معاصران اند.  
     67 گفتار کوتاه و مستقل درباره حيات امام مهدي  
     (عج)، اثبات مهدويت، رد مخالفين،  
     روايات مربوط به مهدي، وجود واقعي امام و ظهور وي  
     است که از نگاشته هاي علماي اهل  
     سنت برگزيده شده است. انگيزه مولف، اثبات مهدويت با  
     بهره گيري از اعترافات و منابع  
     و مآخذ مخالفين ذکر شده است و براي سنديت بيش تر،  
     عين مطلب آنها را بدون حروف نگاري  
     مجدد در کنار هم آورده است. ترتيب مؤلفان و  
     مقالاتشان به ترتيب تقدم زماني است که  
     از عبدالرزاق بن همام صنعاني متوفاي211 ق آغاز و به  
     محمد بيومي مصري (معاصر) ختم  
     شده است. از مؤلفان رساله هاي فوق، 50 تن جزء  
     پيشينيان و 10 تن از معاصران اند.