بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آفتاب عدالت، حضرت بقية الله الاعظم امام زمانه  
    :نويسنده   اميني، ابراهيم  
    :مترجم   زين پوري، نثار احمد  
    :ناشر   انصاريان  
    :موضوع   فضايل و مقامات - امام مهدي از ديدگان ديگران  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     بررسي مسائل مهدويت و رد شبهات مربوط بدان در قالب  
     مناظره داستاني بين چند نفر از  
     فضلا و روشن فکران است. نويسنده مجموعه مباحث مربوط  
     به مهدويت را در قالب داستاني  
     بلند و به شيوه مناظره و مباحثه بين چند نفر موافق  
     و مخالف مهدويت طرح کرده و به  
     ارزيابي ديدگاه ها و نظرات موافقين و مخالفين و  
     بررسي دلايل و نقد و رد آراء منکرين  
     پرداخته است. وي نخست نشانه هايي از آثار مهدي امت  
     در ميان کتاب هاي اهل سنت را  
     پي گيري کرده و روايات نقل شده از امامان شيعه  
     درباره مهدي (عج) را به ترتيب آورده  
     است. طول عمر امام و راز آن از ديدگاه تاريخي و  
     علمي و ذکر شواهدي از معمرين،  
     نشانه هاي آخرالزمان از خروج سفياني، دجال، کشتار  
     سران کفار، تجلي شهر قم به عنوان  
     مرکز علوم اهل بيت (ع) از ديگر مباحث کتاب است و در  
     پايان، ضمن پرداختن به تاريخ  
     نشو و نماي بابيت، به عقايد و آراء باب در ادعاي  
     مهدويت به شبهات مطرح شده توسط اين  
     فرقه پاسخ داده است.  
     بررسي مسائل مهدويت و رد شبهات مربوط بدان در قالب  
     مناظره داستاني بين چند نفر از  
     فضلا و روشن فکران است. نويسنده مجموعه مباحث مربوط  
     به مهدويت را در قالب داستاني  
     بلند و به شيوه مناظره و مباحثه بين چند نفر موافق  
     و مخالف مهدويت طرح کرده و به  
     ارزيابي ديدگاه ها و نظرات موافقين و مخالفين و  
     بررسي دلايل و نقد و رد آراء منکرين  
     پرداخته است. وي نخست نشانه هايي از آثار مهدي امت  
     در ميان کتاب هاي اهل سنت را  
     پي گيري کرده و روايات نقل شده از امامان شيعه  
     درباره مهدي (عج) را به ترتيب آورده  
     است. طول عمر امام و راز آن از ديدگاه تاريخي و  
     علمي و ذکر شواهدي از معمرين،  
     نشانه هاي آخرالزمان از خروج سفياني، دجال، کشتار  
     سران کفار، تجلي شهر قم به عنوان  
     مرکز علوم اهل بيت (ع) از ديگر مباحث کتاب است و در  
     پايان، ضمن پرداختن به تاريخ  
     نشو و نماي بابيت، به عقايد و آراء باب در ادعاي  
     مهدويت به شبهات مطرح شده توسط اين  
     فرقه پاسخ داده است.