بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   علائم الظهور  
    :نويسنده   جارتاني اصفهاني، عباسعلي ابن علي محمد  
    :ناشر   کانون کتاب  
    :موضوع   فضايل و مقامات - زندگي نامه  

شرح موضوعات کتاب
     نگارنده در اين مجموعه، شمائل و نام هاي حضرت را  
     معرفي کرده و آيات و رواياتي را که  
     به شخصيت و منزلت و قيام امام مهدي تأويل شده اند،  
     شرح و تفسير مي کند. وي در  
     ادامه، به بيان نشانه هاي ظهور پرداخته و بر اساس  
     روايات، مواردي چون: پيروي مردم  
     از شهوات نفساني، خراب شدن شهرها، خروج دجال، ظاهر  
     شدن آب در درياچه قم را از  
     نشانه هاي نزديک شدن قيام امام بر مي شمارد. در  
     بخشي از کتاب، بحث رجعت حضرت خضر و  
     امام حسين (ع) و ساير نيکان و صالحان مطرح. در  
     پايان، 12 کرامت که از امام مهدي در  
     ملاقات مؤمنين با ايشان صادر شده، نقل مي گردد.  
     نگارنده در اين مجموعه، شمائل و نام هاي حضرت را  
     معرفي کرده و آيات و رواياتي را که  
     به شخصيت و منزلت و قيام امام مهدي تأويل شده اند،  
     شرح و تفسير مي کند. وي در  
     ادامه، به بيان نشانه هاي ظهور پرداخته و بر اساس  
     روايات، مواردي چون: پيروي مردم  
     از شهوات نفساني، خراب شدن شهرها، خروج دجال، ظاهر  
     شدن آب در درياچه قم را از  
     نشانه هاي نزديک شدن قيام امام بر مي شمارد. در  
     بخشي از کتاب، بحث رجعت حضرت خضر و  
     امام حسين (ع) و ساير نيکان و صالحان مطرح. در  
     پايان، 12 کرامت که از امام مهدي در  
     ملاقات مؤمنين با ايشان صادر شده، نقل مي گردد.