بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الايقاظ من الهجعة بالبرهان علي الرجعة  
    :نويسنده   حر عاملي، محمد بن حسن  
    :مترجم   جنتي، احمد  
    :موضوع   فضايل و مقامات - آخر الزمان - رجعت - رجعت ائمه  
    :زبان اصلي    

شرح موضوعات کتاب
     مجموعه اي روايي - استدلالي در اثبات رجعت و بازگشت  
     امامان شيعه پس از قيام مهدي  
     موعود و نقد آرا و نظرات مخالفين است. مؤلف اين اثر  
     را در پاسخ به منکران رجعت از  
     اهل سنت نگاشته است. کتاب به خاطر تخصص مؤلف که  
     محدث بوده، شاکله روايي و حديثي  
     دارد، ولي در لابه لاي فصل ها و باب ها، مطالب  
     استدلالي که با عنوان اقول آغاز شده،  
     از جانب مؤلف اضافه شده است. در باب اول به ارائه  
     12 مقدمه در کليات و اصول بحث در  
     باب دوم به استدلال بر صحت، امکان وقوع رجعت با  
     استفاده از آيات، روايات فريقين،  
     اجماع شيعيان و تاريخ اقوام پيشين پرداخته شده است.  
     باب هاي سوم تا دهم، به نقل  
     آيات و احاديث مختلف درباره رجعت و مباحث پيرامون  
     آن اختصاص يافته است. باب يازدهم  
     به بحث درباره دولت مهدي (ع) و باب دوازدهم به  
     شبهات منکرين رجعت و پاسخ آنها  
     اختصاص دارد.  
     مجموعه اي روايي - استدلالي در اثبات رجعت و بازگشت  
     امامان شيعه پس از قيام مهدي  
     موعود و نقد آرا و نظرات مخالفين است. مؤلف اين اثر  
     را در پاسخ به منکران رجعت از  
     اهل سنت نگاشته است. کتاب به خاطر تخصص مؤلف که  
     محدث بوده، شاکله روايي و حديثي  
     دارد، ولي در لابه لاي فصل ها و باب ها، مطالب  
     استدلالي که با عنوان اقول آغاز شده،  
     از جانب مؤلف اضافه شده است. در باب اول به ارائه  
     12 مقدمه در کليات و اصول بحث در  
     باب دوم به استدلال بر صحت، امکان وقوع رجعت با  
     استفاده از آيات، روايات فريقين،  
     اجماع شيعيان و تاريخ اقوام پيشين پرداخته شده است.  
     باب هاي سوم تا دهم، به نقل  
     آيات و احاديث مختلف درباره رجعت و مباحث پيرامون  
     آن اختصاص يافته است. باب يازدهم  
     به بحث درباره دولت مهدي (ع) و باب دوازدهم به  
     شبهات منکرين رجعت و پاسخ آنها  
     اختصاص دارد.